pl PL en EN de DE

Celem opracowania będzie przedstawienie sytuacji w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2 na rynku europejskim w 2018 r. Praca pozwoli na wskazanie przewidywanych trendów w kształtowaniu przyszłych cen uprawnień na emisję oraz umożliwi ocenę strategii zachowań przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania ryzykiem obrotu uprawnieniami.

Analiza rentowności grup taryfowych dotycząca obrotu i dystrybucji energii elektrycznej zostanie przeprowadzona dla umów kompleksowych oraz umów rozdzielonych. W opracowaniu zostanie podana również struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup taryfowych.

Obrót zielonymi certyfikatami odbywa się za pośrednictwem prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Rejestru Świadectw Pochodzenia, w transakcjach sesyjnych na rynku praw majątkowych lub w transakcjach pozasesyjnych. Od dłuższego czasu, rynek ŚP boryka się z wieloma problemami, dlatego wymaga długotrwałej obserwacji i dogłębnej analizy.

Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów, chcielibyśmy zaproponować Państwu kompleksowe opracowanie sytuacji na rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Energetyka wiatrowa jest obecnie dominującą technologią produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Biorąc pod uwagę ilość czynników wpływających na efektywność farmy wiatrowej, dobór optymalnych turbin wiatrowych lub odpowiedniej lokalizacji - ich budowa stanowi duże wyzwanie dla inwestorów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Agencja Rynku Energii S.A. przygotowała kompleksową ofertę pracy na temat funkcjonowania w Polsce farm wiatro­wych. W oparciu o zestawione informacje możliwe będzie przeprowadzenie wstępnych analiz inwestycyjnych dla nowych projektów farm wiatrowych oraz porównanie efektywności istniejących obiektów z farmami wiatrowymi działającymi w zbliżonych warun­kach.

Celem pracy jest przedstawienie oceny możliwości konkurowania polskich przedsiębiorstw (przede wszystkim skonsolidowanych grup energetycznych) z europejskimi koncernami na integrującym się europejskim rynku energii elektrycznej. W opracowaniu przedstawiono największe europejskie koncerny energetyczne (strukturę organizacyjną, plany rozwoju, wyniki ekonomiczne) oraz polskie skonsolidowane grupy energetyczne.

Celem pracy jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej. Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD).

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników uznanych za mierniki jakości sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Jako mierniki oceny jakości sieci zostaną przyjęte: długości obwodów, przekroje przewodów zainstalowanych na liniach, napięcia zmierzone na końcach obwodów niskiego napięcia, długości ciągów sieciowych średniego napięcia, stopień wykorzystania przepustowości dopuszczalnej (obliczony jako stosunek maksymalnej zanotowanej mocy przesyłanej daną linią do mocy dopuszczalnej długotrwałej danej linii), wielkości charakteryzujące rozwój inteligentnych sieci (liczniki zdalnego odczytu, łączniki i stacje zdalnie sterowane), wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii, średni czas przerwy z powodu awarii, średni czas przerwy z powodu prac planowych oraz wskaźniki przerw w zasilaniu na jednego odbiorcę.

Opracowanie zawierać będzie analizę statystyczną strat i różnic bilansowych w sieciach OSD za okres ostatnich trzech lat. Proponowane opracowanie będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza przepływów energii w KSE, w sieciach OSD oraz analiza statystyczna strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych o napięciach 110 kV, SN (60-15 kV) oraz niskiego napięcia. Analiza wskaźników korelacji pozwoli na ustalenie rzeczywistego wpływu poszczególnych parametrów sieci na wielkość strat.

Celem pracy jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne oraz warunki rynkowe, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji w sektorze OZE oraz opłacalność inwestowania w segmencie energetyki odnawialnej. Z powyższych względów niezbędne jest posiadanie najbardziej aktualnej wiedzy o sytuacji na analizowanym rynku.

Podstawowym celem pracy jest identyfikacja zmian zachodzących w polityce energetycznej państwa oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii. Decy­zje polityczne podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także za­chowania niezależności poprzez wykorzystanie własnych surowców energetycznych, w decydujący sposób wpływają na wiel­kość produkcji oraz opłacalność procesów inwestycyjnych w po­szczególnych technologiach. Autorzy pracy przedstawią aktualne zamierzenia Rządu, w od­niesieniu do sektora energii elek­trycznej, jak również dokonają porównania naszej polityki z wizją polityki energetycznej kreo­wanej przez Unię Europejską. Szczególna uwaga poświęco­na będzie identyfikacji różnic w podejściu do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źró­deł energii.

Proponowany raport umożliwi uczestnikom rynku detalicznego zapoznanie się ze szczegółową strukturą sprzedaży energii elektrycznej u konkurentów i oferowanymi przez nich cenami sprzedaży.

Raport w formie zestawień tabelarycznych zawierać będzie informacje za rok 2018, ze sprawozdania statystycznego oznaczonego symbolem G-10.4(Ob)k, o poszczególnych grupach taryfowych, odrębnie dla umów kompleksowych i dla umów sprzedaży.

Praca skierowana jest do przedsiębiorstw obrotu aktywnie uczestniczących w detalicznym rynku energii elektrycznej. W obliczu rosnącej konkurencji, rozwój nowych, innowacyjnych produktów energetycznych jest niezbędny dla utrzymania atrakcyjności oferty.

Celem raportu jest przedstawienie sytuacji na rynkach detalicznych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej z perspektywy spółki obrotu, rozwijającej swoją ofertę produktową dla klientów masowych, bądź uczestniczącej w przetargach na dostawy energii elektrycznej dla dużych odbiorców komercyjnych czy instytucji publicznych.

Działalność związana z hurtową i detaliczną sprzedażą gazu ziemnego stanowi istotny segment działalności koncernów energetycznych w Unii Europejskiej. Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju stawia przed rodzimymi grupami energetycznymi nowe wyzwania, jak również stwarza nowe możliwości. Praca skierowana jest do podmiotów zajmujących się dotychczas działalnością jedynie w sektorze elektroenergetycznym i stanowi praktyczne wprowadzenie do zagadnień hurtowej i detalicznej sprzedaży błękitnego paliwa, przedstawiając najbardziej aktualne informacje pochodzące z kluczowych rynków gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Opracowanie zawiera dane podsumowujące roczną działalność elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o działalności energetycznej. Podano bardzo szerokie spektrum wielkości i wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych będących istotnym narzędziem do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dla wielu wskaźników określono normy, od których odchylenia świadczą o występowaniu nieprawidłowości.

W opracowaniu zostanie wykonana statystyczna analiza udziału wielkości sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej elektrowni i elektrociepłowni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzedaży energii na rynku energii. Przeanalizowane zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w portfelach sprzedaży grup wytwórców energii elektrycznej.

W opracowaniu zostanie wykonana statystyczna analiza udziału wielkości zakupu energii elektrycznej z poszczególnych kierunków w całkowitej wielkości zakupów energii grup przed­siębiorstw obrotu, wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych (przedsiębiorstw obrotu SD), po­zostałych przedsiębiorstw obrotu i kraju oraz analiza udziału wielkości sprzedaży energii dla poszczególnych grup odbiorców, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej. Przeanalizowa­ne zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, w portfelach zakupów oraz sprzedaży wymienionych grup przedsiębiorstw obrotu. Dokonana zostanie również ocena znaczenia poszczególnych kierunków zakupu (sprzedaży) energii na rynku energii.

Przedmiotem opracowania będzie statystyczna analiza wskaźników eksploatacyjnych bloków energetycznych w okresie ostatnich trzydziestu lat. Urządzenia wytwórcze pracujące w elektrowniach cieplnych w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, przechodziły różne reżimy pracy. Miało to wpływ na osiągane przez te urządzenia wskaźniki eksploatacyjne.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143