PL EN DE

Opracowanie roczne

Analiza rentowności grup taryfowych dotycząca obrotu i dystrybucji energii elektrycznej zostanie przeprowadzona dla umów kompleksowych oraz umów rozdzielonych. W opracowaniu zostanie podana również struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup taryfowych.

Opracowanie roczne

Energetyka wiatrowa jest obecnie dominującą technologią produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Biorąc pod uwagę ilość czynników wpływających na efektywność farmy wiatrowej, dobór optymalnych turbin wiatrowych lub odpowiedniej lokalizacji - ich budowa stanowi duże wyzwanie dla inwestorów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Agencja Rynku Energii S.A. przygotowała kompleksową ofertę pracy na temat funkcjonowania w Polsce farm wiatrowych. W oparciu o zestawione informacje możliwe będzie przeprowadzenie wstępnych analiz inwestycyjnych dla nowych projektów farm wiatrowych oraz porównanie efektywności istniejących obiektów z farmami wiatrowymi działającymi w zbliżonych warunkach.

Opracowanie roczne

Celem pracy jest przedstawienie oceny możliwości konkurowania polskich przedsiębiorstw (przede wszystkim skonsolidowanych grup energetycznych) z europejskimi koncernami na integrującym się europejskim rynku energii elektrycznej. W opracowaniu przedstawiono największe europejskie koncerny energetyczne (strukturę organizacyjną, plany rozwoju, wyniki ekonomiczne) oraz polskie skonsolidowane grupy energetyczne.

Opracowanie roczne

Celem pracy jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej (rok 2020 i rok 2021). Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD). Decyzję o wyborze przedmiotowej reprezentatywnej grupy wytwórców podjęto z dwóch powodów:

  • stanowią one wysoki (82%) udział w produkcji wytwórców zawodowych, konwencjonalnych.
  • ceny energii i koszty węgla dla tych jednostek są corocznie publikowane przez Prezesa URE i służą do obliczania korekty rocznej kosztów, na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego[1].

Opracowanie roczne

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej  zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników uznanych za mierniki jakości sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Jako mierniki oceny jakości sieci zostaną przyjęte: długości obwodów, przekroje przewodów zainstalowanych na liniach, napięcia zmierzone na końcach obwodów niskiego napięcia, długości ciągów sieciowych średniego napięcia, stopień wykorzystania przepustowości dopuszczalnej (obliczony jako stosunek maksymalnej zanotowanej mocy przesyłanej daną linią do mocy dopuszczalnej długotrwałej danej linii), wielkości charakteryzujące rozwój inteligentnych sieci (liczniki zdalnego odczytu, łączniki i stacje zdalnie sterowane), wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii, średni czas przerwy z powodu awarii, średni czas przerwy z powodu prac planowych oraz wskaźniki przerw w zasilaniu na jednego odbiorcę.

W części drugiej pracy wyniki uzyskane przez Państwa spółkę zostaną zaprezentowane na tle wartości średnich, maksymalnych i minimalnych wskaźników pozostałych operatorów.

Opracowanie roczne

Celem pracy jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne oraz warunki rynkowe, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji w sektorze OZE oraz opłacalność inwestowania w segmencie energetyki odnawialnej.

Podstawowym celem pracy jest identyfikacja zmian zachodzących w polityce energetycznej państwa oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii. Decyzje polityczne podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także zachowania niezależności poprzez wykorzystanie własnych surowców energetycznych, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji oraz opłacalność procesów inwestycyjnych w poszczególnych technologiach. Autorzy pracy przedstawią aktualne zamierzenia rządu, w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, jak również dokonają porównania naszej polityki z wizją polityki energetycznej kreowanej przez Unię Europejską. Szczególna uwaga poświęcona będzie identyfikacji różnic w podejściu do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii.

Raport, w formie zestawień tabelarycznych, zawierać będzie informacje za rok 2019 ze sprawozdania statystycznego oznaczonego symbolem G-10.4(Ob)k o poszczególnych grupach taryfowych, odrębnie dla umów kompleksowych i dla umów sprzedaży.

Dane zaprezentowane zostaną rozdzielnie dla grupy przedsiębiorstw obrotu „zasiedziałych” (POSD) i pozostałych (PO) oraz łącznie dla obu grup. Z badania wyłączona zostanie firma Zamawiającego (zaprezentowana oddzielnie), tak aby prezentacja dotyczyła jedynie konkurentów i pozwoliła na uzyskanie jak największej wiedzy o parametrach ich działalności.

Opracowanie roczne

Działalność związana z hurtową i detaliczną sprzedażą gazu ziemnego stanowi istotny segment działalności koncernów energetycznych w Unii Europejskiej. Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju stawia przed rodzimymi grupami energetycznymi nowe wyzwania, jak również stwarza nowe możliwości. Praca skierowana jest do podmiotów zajmujących się dotychczas działalnością jedynie w sektorze elektroenergetycznym i stanowi praktyczne wprowadzenie do zagadnień hurtowej i detalicznej sprzedaży błękitnego paliwa, przedstawiając najbardziej aktualne informacje pochodzące z kluczowych rynków gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Opracowanie roczne

Opracowanie zawiera dane podsumowujące roczną działalność elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o działalności energetycznej. Podano bardzo szerokie spektrum wielkości i wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych będących istotnym narzędziem do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dla wielu wskaźników określono normy, od których odchylenia świadczą o występowaniu nieprawidłowości.

Opracowanie roczne

Zakres pracy obejmie następujące zagadnienia:

  1. Rozwój sektora elektroenergetyki na tle gospodarki w latach 2017-2019.
  • zużycie energii elektrycznej, elektrochłonność,
  • produkcja energii elektrycznej, sprzedaż, wymiana z zagranicą i inwestycje w sektorze elektroenergetyki,
  • wyniki finansowe (dynamika przychodów i zysku netto) w spółkach sektora elektroenergetyki oraz gospodarce,
  • wskaźniki ekonomiczno-finansowe w spółkach sektora elektroenergetyki oraz innych gałęziach gospodarki,
  • przewidywany wzrost PKB oraz produkcji energii elektrycznej w latach 2019-2021.

Opracowanie roczne

W opracowaniu zostanie pokazana statystyczna analiza udziału wielkości sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej elektrowni i elektrociepłowni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzedaży energii na rynku energii. Przeanalizowane zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w portfelach sprzedaży grup wytwórców energii elektrycznej.

Opracowanie roczne

W opracowaniu zostanie przedstawiona statystyczna analiza udziału wielkości zakupu energii elektrycznej z poszczególnych kierunków w całkowitej wielkości zakupów energii grup przed­siębiorstw obrotu, wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych (przedsiębiorstw obrotu SD), po­zostałych przedsiębiorstw obrotu i kraju oraz analiza udziału wielkości sprzedaży energii dla poszczególnych grup odbiorców, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej. Przeanalizo­wane zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w portfelach zakupów oraz sprzedaży wymienionych grup przedsiębiorstw obrotu. Dokonana zostanie również ocena znaczenia po­szczególnych kierunków zakupu (sprzedaży) energii na rynku energii.

Opracowanie roczne

Przedmiotem opracowania będzie statystyczna analiza wskaźników eksploatacyjnych bloków energetycznych w okresie ostatnich trzydziestu lat. Urządzenia wytwórcze pracujące w elektrowniach cieplnych w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, przechodziły różne reżimy pracy. Miało to wpływ na osiągane przez te urządzenia wskaźniki eksploatacyjne.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143