pl PL en EN de DE

Krótkoterminowa prognoza cen energii elektrycznej oraz kosztów węgla w jednostkach wytwórczych

Celem pracy jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej. Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD).

Decyzję o wyborze przedmiotowej reprezentatywnej grupy wytwórców podjęto z dwóch powodów:

 • Stanowią one wysoki (82%) udział w produkcji wytwórców zawodowych, konwencjonalnych.
 • Ceny energii i koszty węgla dla tych jednostek, są corocznie publikowane przez Prezesa URE i służą do obliczania korekty rocznej kosztów, na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego[1].

Do realizacji prognozy krótkookresowej, wykorzystano uproszczone modele prognozowania krótkookresowego. Jako wsad do modeli użyto danych historycznych dla jednostek wytwórczych, zużywających węgiel kamienny lub brunatny, wchodzących w skład grupy JWCD. Wykorzystano prognozowane zużycie energii elektrycznej w kraju i informacje o sytuacji na rynku paliw. Na podstawie przyjętych założeń i informacji publikowanych corocznie przez Prezesa URE zaprognozowana zostanie:

 • średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem,
 • średnioważony koszt węgla (z uwzględnieniem kosztów transportu) zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem.

Do obliczeń przyjęty zostanie algorytm stosowany przez Prezesa URE przy wyznaczaniu przedmiotowych zmiennych. Wstępna analiza danych historycznych wykazała wysoką spójność obliczeń przeprowadzonych na podstawie bazy danych ARE S.A. dla JWCD, z informacjami publikowanymi przez Prezesa URE.

Estymacja średnich ważonych cen energii elektrycznej oraz średnio ważonych kosztów węgla, opierać się będzie na:

 • danych historycznych i bieżących, dotyczących między innymi jednostkowych kosztów paliw, jednostkowych kosztów wytwarzania,
 • zaobserwowanych trendach (w tym: proporcjach produkcji WK/WB, kierunkach sprzedaży energii elektrycznej, cen energii i węgla),
 • informacjach o planowanych wyłączeniach bloków,
 • średnioterminowych prognozach cen węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji na rynku polskim,
 • cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla (przy uwzględnieniu malejącego udziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyznawanych polskiej energetyce zawodowej),
 • informacjach bieżących publikowanych na TGE o kontraktach na rynkach SPOT i terminowym (w tym kontraktach terminowych na energię elektryczną, z fizyczną dostawą w roku 2017 i 2018),
 • notowaniach na największym ościennym terminowym rynku energii elektrycznej (EEX we Frankfurcie) i dla węgla kamiennego w ARA (Amsterdam/Rotterdam/Antwerpia),

Z uwagi na fakt, że w roku 2018 około 45% produkcji JWCD pochodziło z jednostek opalanych węglem brunatnym, ścieżka zmiany kosztów węgla zaprognozowana zostanie oddzielnie dla węgla kamiennego i węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest lokalnym źródłem energii, dlatego projekcja cen tego paliwa określona zostanie dla warunków polskich na podstawie obecnych poziomów tychże cen (baza danych ARE S.A.). Następnie przy uwzględnieniu trendu zmiany produkcji i kosztów paliwa, obliczony zostanie średnioważony koszt węgla zużywanego przez JWCD (WB i WK łącznie z uwzględnieniem kosztów transportu).

W ramach prognozy, proponuje się realizację trzech scenariuszy, zróżnicowanych poziomem zapotrzebowania na energię elektryczną, tzn.:

 1. Scenariusz I bazowy oparty na najnowszych prognozach zrealizowanych przez ARE S.A. w 2018 i 2019 r.,
 2. Scenariusz II wysoki – zakładający wzrost cen paliwa węglowego,
 3. Scenariusz III niski – zakładający spadek cen paliwa węglowego.

Uwzględnienie wszystkich wymienionych parametrów pozwoli, z dużą dokładnością, oszacować przyszłe wartości przedmiotowych wielkości.

 

[1] Informacja za rok 2018 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez JWCD oraz średniej ceny energii elektrycznej, wytworzonej przez wytwórców eksploatujących JWCD, opublikowana zostanie planowo przez Prezesa URE, w lipcu 2019 roku.

Opracowanie roczne

Kontakt: 
Janusz Smardz
tel. (22) 444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143