Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Strona korzysta z plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Kontynuując korzystanie z naszej witryny zgadasz się na używanie plików cookie. Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o mechaniźmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.


Wszystkie pozycje
Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii
Miesięcznik zawiera: w części międzynarodowej - przegląd kwartalnych i miesięcznych cen energii elektrycznej, gazu, paliw stałych i produktów naftowych dla odbiorców końcowych w przemyśle i gospodarstwach domowych w poszczególnych krajach UE-27, w tym w Polsce oraz zestawienie cen giełdowych ropy i produktów naftowych, a w części krajowej - miesięczny oraz kwartalny przegląd cen wybranych nośników energii w układzie ogólnokrajowym i w podziale na województwa. W Biuletynie znajduje się również analiza porównawcza cen nośników energii w odniesieniu do okresu poprzedniego.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Informacja Statystyczna o Rynku Paliw Ciekłych
Biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych w Polsce. Przedstawione są dane o wielkości produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego. Miesięcznik ukazuje się od sierpnia 2001 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej
Biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii. Prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej, przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej. W biuletynie prezentowane są dane miesięczne i narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Sytuacja Energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii
Kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie stosowanym w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii. Dla każdego nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych i w TJ. Biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz wskaźniki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych. Kwartalnik wydawany jest od 1992 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Sytuacja w Elektroenergetyce
Biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie elektroenergetycznym prezentowane w następującym układzie: • Bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce przemian energetycznych. • Wyniki finansowe poszczególnych podsektorów: wytwarzanie (w podziale na grupy elektrowni według nośników energii), dystrybucja, przesył oraz obrót energii elektrycznej; koszty wytwarzania energii elektrycznej; koszty działalności własnej. • Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, w tym dla odbiorców końcowych. Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Biuletyn Ciepłownictwa
Kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim. Biuletyn zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe). Prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła. W biuletynie za cztery kwartały dodatkowo ujęte są informacje o kosztach wytwarzania ciepła. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Światowa Statystyka Energii
Biuletyn zawiera kwartalne informacje statystyczne o energii w wybranych krajach OECD i Unii Europejskiej. Informacje te dotyczą określonych pozycji bilansów paliwowo-energetycznych oraz cen nośników energii dla różnych kategorii odbiorców. Dane bilansowe przezentowane są za kwartał i narastająco od początku roku oraz dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Wyniki Finansowe Sektora Paliwowo-Energetycznego
Kwartalnik zawiera podstawowe informacje o wynikach finansowych sektora paliwowo-energetycznego tj. przychody, koszty, majątek obrotowy, zatrudnienie, wynagrodzenia i wydajność pracy. Tablice zawierają wartości narastające od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z wyjątkiem informacji o wybranych źródłach finansowania majątku (stan na koniec okresu sprawozdawczego).Wyniki finansowe poszczególnych klas PKD są przedstawione również w relacji do wyników dla całego przemysłu. Biuletyn ukazuje się od 1992 roku, początkowo jako miesięcznik, a od roku 1999 kwartalnik.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Międzynarodowy Biuletyn Węglowy
Biuletyn zawiera aktualnie dostępne dane dotyczące: wielkości eksportu węgla kamiennego od głównych, światowych producentów, cen węgla energetycznego i koksowego eksportowanego przez Australię, Kanadę i USA, wielkości importu i cen węgla energetycznego i koksowego importowanego przez Unię Europejską z krajów nie należących do Unii, cen węgla energetycznego w kontraktach krótkoterminowych z dostawą 90 –dniową i z dostawą miesięczną, wielkości stawek frachtowych przy dostawach węgla w kontraktach krótkoterminowych oraz prognozę cen węgla na kolejne półrocze a także przegląd aktualnych wydarzeń na rynkach w Polsce i na świecie
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę
Planowane Przyłączenia Źródeł Odnawialnych
Biuletyn zawiera informację o odnawialnych źródłach energii elektrycznej (OZEE), dla których wydano warunki przyłączenia w minionym półroczu. W opracowaniu zaprezentowano dane o rodzajach odnawialnych źródeł energii elektrycznej, przewidywanej mocy zainstalowanej, napięciu sieci, przewidywanym roku uruchomienia oraz lokalizacji (tj. województwa) w różnych układach. Dodatkowo prezentowane są informacje o mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej aktualnie działających OZEE.
Wybierz konkretne wydanie z roku, aby poznać jego cenę