Logo

O Agencji Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Jej powstanie stanowiło realizację założeń rządowej polityki energetycznej, wg której powinien powstać podmiot spółki prawa handlowego, prowadzący prace analityczno-prognostyczne dla przedsiębiorstw energetycznych w celu kontynuacji reformy sektora paliwowo-energetycznego, a także dla agend rządowych współpracujących w formułowaniu i wdrażaniu polityki energetycznej („Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku” - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1996 roku). „Z nami energetyka bez tajemnic” to hasło, które przyświeca naszej działalności, ponieważ misją Agencji Rynku Energii S.A. jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych i dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze energetyki. Realizacja misji Agencji umożliwia korzystającym z jej usług uzyskanie zarówno danych historycznych, jak i bieżących oraz przewidywań co do przyszłych potrzeb energetycznych oraz możliwości i sposobów ich zaspakajania, zgodnie z wytyczonymi celami biznesowymi i regulacyjnymi. 

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku. W tej dziedzinie współpracujemy ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Z wyników naszych prac statystycznych, ale także analityki, prognoz i prac doradczych szeroko korzystają przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy z nimi współpracujące. W tej dziedzinie możemy pochwalić się liczną grupą cyklicznych raportów charakteryzujących zmiany jakie zachodzą na rynkach paliw i energii w Polsce, całej Unii Europejskiej i pozostałych częściach świata. Realizujemy też indywidualne opracowania i inne usługi konsultacyjne, przy czym, w zależności od preferencji klienta, wykonujemy pracę samodzielnie lub odbywa się to na zasadzie ścisłej współpracy z zainteresowanymi. 

Ważnym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmują się tematyką energetyczną, aktualizowany 24 godziny na dobę, portal CIRE.pl. Na bieżąco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa a jednocześnie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów na tematy z nimi związane.