Logo

Akcjonariusze

Kapitał akcyjny Agencji Rynku Energii SA wynosi 1.376.000,00 złotych.

Akcjonariuszami spółki są następujące podmioty gospodarcze:

 1. Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 2. Orlen S.A. z siedzibą w Płocku
 3. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych z siedzibą w Warszawie
 4. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu
 5. Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie" z siedzibą w Warszawie
 6. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni.

Informacja o NWZA 10 2023

Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 398 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 listopada 2023 roku, godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 4065 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w załączonym Regulaminie e-WZA.

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

 7. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A. 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 3

Szczegóły uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Regulaminie dołączonym do niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania: 2. Regulamin - zasady e-WZA.pdf