Logo

Badania Statystyczne

Liczne opracowania, publikacje i raporty powstające w kraju i za granicą na temat polskiego sektora paliwowo-energetycznego jako źródło prezentowanych informacji przywołują Agencję Rynku Energii (ARE). Dane o funkcjonowaniu branż energetycznych, we wszystkich niemal jego aspektach, są gromadzone, opracowywane i publikowane przez naszą firmę od początku jej istnienia.

Podstawę tych prac stanowią badania statystyczne realizowane przez nas na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej). Badania te prowadzone są przez ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – opis badań statystycznych oraz zakres wynikowych informacji statystycznych znajduje się na stronie internetowej MKiŚ: https://www.gov.pl/web/klimat/badania-statystyczne.

Obok branż energetycznych, badania obejmują ogromną, rosnąca grupę konsumentów paliw i energii, w tym przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowo-handlowe, oraz gospodarstwa domowe.

Począwszy od opracowania zakresu badań, organizacji ich przeprowadzenia, poprzez zebranie danych, ich weryfikację i przetwarzanie, na opracowaniu informacji wynikowych skończywszy, zapewniamy wszystkim zainteresowanym rzetelne informacje. Są one opracowywane w formie wydawnictw oraz indywidualnych opracowań dostępnych w formie drukowanej lub elektronicznej, również w postaci raportów dostępnych on-line.

Wieloletnie doświadczenia Agencji w zakresie badań statystycznych pozwalają na stwierdzenie, że realizuje je zespół wysokiej klasy ekspertów zarówno w dziedzinie statystyki jak i gospodarki paliwowo-energetycznej. Spełnione są przy tym wszelkie wymogi jakości i bezpieczeństwa wymagane w przypadku tego rodzaju prac przepisami Unii Europejskiej i prawa krajowego.

Wysiłki Agencji Rynku Energii w tej dziedzinie zostały docenione przyznaniem Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki RP wręczonej z okazji obchodów 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, którego Prezes jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki. Standardowe wyniki badań statystycznych wykonywanych przez ARE to:

  • wydawnictwa Agencji Rynku Energii,
  • dane publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego,
  • dane publikowane przez organizacje międzynarodowe – EUROSTAT- urząd statystyczny Unii Europejskiej, Międzynarodowa Agencja Energii.

Obok badań realizowanych w ramach statystyki publicznej wykonujemy również badania indywidualne, odpowiednio dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Wykorzystując wiedzę i długoletnie doświadczenie w tym obszarze dostarczamy naszym klientom informacje, których brakuje w ogólnodostępnych źródłach.