Logo

Wydawnictwa

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej, Agencja Rynku Energii S.A. przygotowuje i udostępnia szereg publikacji. Są to zarówno wydawnictwa stanowiące wyniki badań statystycznych, które prowadzone są przez Ministra Klimatu i Środowiska, na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) wspólnie z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak i publikacje własne, realizowane z wykorzystaniem innych źródeł danych (np. proces ankietyzacji).

Publikacje opracowane w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej za darmo. Aby zakupić pozostałe wydawnictwa zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do naszego Sklepu Internetowego.


Wydawnictwa opracowywane w ramach PBSSP

INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii. Prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej, przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej oraz o wielkości zapasów paliw.

W Biuletynie prezentowane są dane miesięczne i narastające a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku.
 

INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW CIEKŁYCH

Biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych w Polsce. Przedstawione są dane o wielkości produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego.

Miesięcznik ukazuje się od sierpnia 2001 roku.

SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE – KRAJOWY BILANS ENERGII

Kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie stosowanym w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii. Dla każdego nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych i w TJ. Biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz wskaźniki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych. 

Kwartalnik wydawany jest od 1992 roku.
 

SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

Biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie elektroenergetycznym, prezentowane w następującym układzie:

  • Bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce przemian energetycznych.
  • Wyniki finansowe poszczególnych podsektorów: wytwarzanie (w podziale na grupy elektrowni według nośników energii), dystrybucja, przesył oraz obrót energią elektryczną; koszty wytwarzania energii elektrycznej; koszty działalności własnej.
  • Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, w tym dla odbiorców końcowych.

Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

Kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w polskim ciepłownictwie. Biuletyn zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie woje-wódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie i elektro-ciepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe). Prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła. W Biuletynie za cztery kwartały dodatkowo ujęte są informacje o kosztach wytwarzania ciepła.

Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

Publikacja zawiera dane dotyczące bilansu energii pierwotnej, a więc informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów oraz o zużyciu globalnym nośników energii Dodatkowo obejmuje również wielkość produkcji i zużycia ogółem energii elektrycznej oraz wielkość zużycia nośników energii odnawialnej na produkcję ciepła i energii elektrycznej. Rocznik prezentuje w tablicach dane dla ostatnich 16 lat, natomiast wykresy pokazują dane w pełnym zakresie tj. od roku 1970. Dane dla ostatniego roku są danymi wstępnymi.

Publikacja ukazuje się od 1999 roku.

EMITOR - EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH

Publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Dane obejmują ilość i parametry zużytych paliw, wielkości emisji zanieczyszczeń atmosfery (popiół lotny, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla). 

Rocznik ukazuje się od 1987 roku.

STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

Publikacja zawiera informacje o produkcji i zużyciu ciepła, mocach cieplnych, długościach rurociągów, cenach i kosztach wytwarzania ciepła m. in. w układach wojewódzkich. 

Rocznik ukazuje się od roku 1994.

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

Wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotyczące krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce, stan urządzeń, sprawność przemian energetycznych i inne parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz średnie ceny i poziom sprzedaży energii. Prezentowane w opracowaniu tablice opracowywane są na podstawie danych statystycznych, uzyskiwanych w ramach realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej, danych operatywnych pochodzących od PSE S.A. oraz danych otrzymywanych bezpośrednio przez ARE S.A. od jednostek sektora elektroenergetyki na podstawie uzgodnień.

Rocznik ukazuje się od początku istnienia firmy tj. od 1997 roku, wcześniej wydawany był przez Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej (od 1976 r.).

Wydawnictwa opracowywane poza PBSSP

Miesięcznik zawiera: w części międzynarodowej - przegląd kwartalnych i miesięcznych cen energii elektrycznej, gazu, paliw stałych i produktów naftowych dla odbiorców końcowych w przemyśle i gospodarstwach domowych w poszczególnych krajach UE-28, w tym w Polsce oraz zestawienie cen giełdowych ropy, a w części krajowej - miesięczny oraz kwartalny przegląd cen wybranych nośników energii w układzie ogólnokrajowym i w podziale na województwa. 

W Biuletynie znajduje się również analiza porównawcza cen nośników energii w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. 

Miesięcznik ukazuje się od 2002 roku.

Kwartalnik zawiera podstawowe informacje o wynikach finansowych sektora paliwowo-energetycznego tj. przychody, koszty, majątek obrotowy, zatrudnienie, wynagrodzenia i wydajność pracy. Tablice zawierają wartości narastające od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z wyjątkiem informacji o wybranych źródłach finansowania majątku (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Wyniki finansowe poszczególnych klas PKD 2007 są przedstawione również w relacji do wyników dla całego przemysłu. 

Biuletyn ukazuje się od 1992 roku, początkowo jako miesięcznik, a od roku 1999 jako kwartalnik.

Biuletyn zawiera aktualnie dostępne dane dotyczące: wielkości eksportu i importu węgla kamiennego w podziale na najważniejsze kraje, wielkości importu i cen węgla energetycznego i koksowego importowanego przez Unię Europejską w podziale na kraje pochodzenia, wskaźnikowych cen węgla w kontraktach krótkoterminowych w układzie tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym, prognozowanych cen węgla w kontraktach futures, wielkości stawek frachtowych przy dostawach węgla w kontraktach krótkoterminowych oraz prognozę cen węgla na kolejne półrocze, a także przegląd aktualnych wydarzeń na rynkach węglowych w Polsce i na świecie.

Biuletyn ukazuje się od 1998 roku.

Biuletyn zawiera informację o odnawialnych źródłach energii elektrycznej (OZEE), dla których wydano warunki przyłączenia w minionym półroczu. W opracowaniu zaprezentowano dane o rodzajach odnawialnych źródeł energii elektrycznej, przewidywanej mocy zainstalowanej, napięciu sieci, przewidywanym roku uruchomienia oraz lokalizacji (tj. województwa) w różnych układach.

Dodatkowo prezentowane są informacje o mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej aktualnie działających OZEE.

Biuletyn ukazuje się od 2004 roku.

Publikacja przedstawia szczegółowe bilanse energii Polski, sporządzone według zasad metodycznych, którymi posługują się dwie wiodące organizacje międzynarodowe, zajmujące się problematyką energii (Międzynarodowa Agencja Energii IEA-OECD i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich EUROSTAT). Wstęp o charakterze metodycznym omawia zasady obowiązujące w tych organizacjach oraz główne rozbieżności między metodyką tych organizacji, a dotychczasową metodyką obowiązującą w Polsce. Publikacja zawiera dane dla dwóch lat.

Rocznik ukazuje się od 1992 roku.

Katalog zawiera charakterystykę i wybrane parametry techniczne farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski, o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW. 

Przedstawia on dane dotyczące lokalizacji farm wiatrowych, źródeł finansowania ich budowy, a także informacje o planowanych moderni-zacjach i rozbudowie. 

Katalog aktualizowany jest corocznie według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego.

Katalog ukazuje się od 2016 roku.

Katalog zawiera charakterystykę i wybrane parametry techniczne farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Polski, o mocy zainstalowanej większej od 1 MW. 

Przedstawia on dane dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych, źródeł finansowania ich budowy, a także informacje o planowanych modernizacjach i rozbudowie. Dane elektrowni PV o mocy do 2 MW przedstawione zostaną jako dane zagregowane. Farmy o mocy powyżej 2 MW scharakteryzowane zostaną przez dane jednostkowe.  

Katalog będzie aktualizowany corocznie według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego.

Katalog ukazuje się od 2020 roku.

Katalog zawiera charakterystykę wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych wraz z danymi technicznymi podsta-wowych urządzeń wytwórczych. 

Obejmuje on również informacje dotyczące urządzeń ochrony środo-wiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw wytwórczych.

Podano również adresy poszczególnych elektrowni, numery telefonów i inne informacje o charakterze encyklopedycznym. 

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Katalog ukazuje się od 1999 roku.

Katalog zawiera charakterystykę i szczegółowe parametry techniczne wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych. Podano nazwy podmiotów gospodarczych posiadających elektrociepłownie, ich adresy, numery telefonów i inne informacje encyklopedyczne. 

Obejmuje on również informacje dotyczące urządzeń ochrony środo-wiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw wytwórczych.

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Katalog ukazuje się od 1998 roku.

Katalog zawiera ogólną charakterystykę przedsiębiorstw sieciowych. Charakterystyka obejmuje trzy grupy danych: ogólne dane o przedsiębiorstwie sieciowym, wskaźniki techniczno–ekonomiczne, bazę wytwórczą elektroenergetyki na terenie działania przedsiębiorstwa.

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Katalog ukazuje się od 1996 roku.
 

Opracowanie ma charakter rocznika i zawiera zestawienia wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych oraz statystykę przerw z powodu awarii najczęściej uszkadzających się elementów podstawowych zespołów konstrukcyjnych bloków energetycznych, określonych dla zaproponowanych grup jednostek wytwórczych. Wskaźniki eksploatacyjne zostały obliczone według algorytmów stosowanych przez ośrodek North American Electric Reliability Council w systemie Generating Availability Data System. Algorytmy te są stosowane również przez inne organizacje międzynarodowe (WEC, UNIPEDE). 

Katalog wydawany jest od 1993 roku.