pl PL en EN de DE

Oferta Agencji Rynku Energii na 2019 rok

Szanowni Państwo,

Wraz z nadejściem nowego 2019 roku prezentujemy aktualną Ofertę ARE SA ”z nami energetyka bez tajemnic”. Zakres oferty, przy zachowaniu jej cyklicznego charakteru, jest dostosowywany do bieżących potrzeb wynikających z ewolucji jakiej niezmiennie podlega polski rynek energii. Jak co roku proponujemy zatem nowe, problemowe opracowania.

Rok 2019 może okazać się bardzo ważny  z punktu widzenia dalszego funkcjonowania sektora energetycznego. Jest to rok, w którym ma zostać przyjęta „Polityka energetyczna Polski do roku 2040”- jej projekt poddano konsultacjom społecznym na przełomie roku 2018 i 2019. PEP2040 na wiele lat ustali kierunki rozwoju polskiej energetyki wskazując, między innymi inwestorom, pożądane przez państwo technologie wytwarzania energii, których rozwój będzie prawdopodobnie stymulowany systemami wsparcia. 

Ministerstwo Energii upubliczniło również projekt innego, niezwykle ważnego dokumentu pn. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK)”, opracowany w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, prezentujący zintegrowane podejście do wdrażania pięciu wymiarów unii energetycznej. Dokument ten, wskazując priorytety działań rządu, prezentuje krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju jednolitego rynku energii oraz wspierania innowacyjności w obszarze użytkowania i podaży energii. Trzeba wspomnieć, że Agencja Rynku Energii uczestniczy aktywnie w pracach analitycznych i prognostycznych na rzecz opracowania Planu.

Aktem prawnym, mającym chyba  największy wpływ na bieżącą sytuację przedsiębiorstw energetycznych, ale także odbiorców energii, jest uchwalona 28 grudnia 2018 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, której jednym ze skutków jest zamrożenie detalicznych cen energii elektrycznej na poziomie 2018 roku.

Na podstawie gromadzonych w ARE informacji postaramy się systematycznie przedstawiać wpływ działania tej ustawy na poziom cen oraz wyniki firm energetycznych.

Utrzymanie pozycji na rynku oraz zapewnienie kierowanym przez Państwa firmom długofalowych perspektyw rozwoju, wymaga posiadania dostępu do przygotowanej w sposób profesjonalny i rzetelny informacji i właśnie na taką mogą Państwo liczyć, korzystając z usług ARE.

W naszej ofercie oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz energetycznych. Działająca od ponad dwudziestu lat ARE S.A., systematycznie współpracuje z Ministerstwem Energii, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Regulacji Energetyki, organizacjami międzynarodowymi oraz wiodącymi polskimi grupami energetycznymi, co jest gwarantem dogłębnej znajomości rynku i profesjonalnego podejścia do realizacji oferowanych prac.

Zachęcając do lektury i skorzystania z Oferty, w imieniu swoim oraz wszystkich naszych Pracowników, życzę Państwu samych sukcesów w 2019 roku.

Stanisław Okrasa - Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

 

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. na 2019 rok jest ofertą kompleksową, składającą się z kilku niezależnych pakietów.

 • W pakiecie pierwszym oferujemy cały wachlarz USŁUG DORADCZYCH dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i konsumentów paliw i energii. Zali­czyć do nich można między innymi:
  • analitykę i doradztwo w zakresie rynków mediów energetycznych i nośników energii,
  • opracowywanie analiz strategicznych przedsiębiorstw i strategii ich działań,
  • sporządzanie biznes planów, wykonywanie analiz efektywności inwestycji oraz doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej,
  • tworzenie planów optymalizacji działań przedsiębiorstw,
  • sporządzanie analiz dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw,
  • opracowywanie i wdrażanie działań przystosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w szczególności ustawy Prawo energetyczne oraz ustaw „środowiskowych”.
 • Pakiet drugi obejmuje RAPORTY i ANALIZY o tematyce techniczno-ekonomicznej oraz analizy celowe o sytuacji przed­siębiorstw oraz polskiego rynku paliw i energii.
 • W pakiecie trzecim zawarliśmy propozycję opracowania PROGNOZ ENERGETYCZ­NYCH. Prace te mogą obejmować opraco­wanie długo-, średnio- i krótkookresowych projekcji:
  • krajowego zużycia surowców energetycznych,
  • produkcji energii elektrycznej,
  • zapotrzebowania na podstawowe paliwa kopalne, pa­liwa odnawialne
  • emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cie­plarnianych,
  • ścieżki cen paliw i energii, cen kolorowych certyfikatów oraz cen referencyjnych w aukcjach OZE.
 • Czwartym pakietem jest, wydzielona z dotychczasowego pakietu Raporty i Analizy, oferta OPRACOWAŃ DEDYKOWANYCH wykonywanych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta. Objęliśmy nim również wcześniejszy pakiet INDYWIDUALNE BADANIA ANKIETOWE, czyli wykonywanie badań statystycznych realizowanych zgodnie z wymogami naszych Klientów.
 • Piątym pakietem jest OFERTA WYDAWNICZA zawierająca zestaw spe­cjalistycz­nych wydawnictw na temat funkcjonowania sektora energetyki, dostępnych w formie kla­sycznej oraz elektronicznej.
 • W pakiecie szóstym proponujemy Państwu USŁUGI ON-LINE, tzn. interaktywny do­stęp do infor­macji bieżących i historycznych z wykorzystaniem technologii internetowej. W pakiecie tym mieści się oferta korzystania z systemu ARES.
 • Pakiet siódmy związany jest z funkcjonowaniem portalu CIRE.PL. Stanowi on ważną dziedzinę działalności ARE S.A. i jest najdłużej funkcjonującym portalem polskiego rynku energii.

 

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143