Logo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W POLSCE I NA RYNKU EUROPEJSKIM

PAKIET 2 OPRACOWAŃ PÓŁROCZNYCH

Opracowanie przedstawia informacje dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych zarówno na rynku krajowym, jak i w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Informacje te są istotnym elementem wiedzy na temat zmian zachodzących w obszarze handlu energią.

Źródłem informacji o cenach w krajach członkowskich są bazy Międzynarodowej Agencji Energii – IEA/OECD oraz Biura Statystycznego UE– Eurostat. W opracowaniu prezentowane są również średnie miesięczne ceny energii elektrycznej na najważniejszych europejskich rynkach giełdowych. 

W części dotyczącej rynku europejskiego przedstawiane są następujące informacje 
o cenach:

 • kwartalne ceny energii elektrycznej dla dwóch sektorów odbiorców końcowych: przemysłu i gospodarstw domowych, w wybranych krajach (dane OECD),
 • półroczne ceny dla odbiorców końcowych, wg kategorii zdefiniowanych zużyciem rocznym energii elektrycznej przez Eurostat (5 kategorii odbiorców domowych i 7 kategorii odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi) dla wszystkich krajów unijnych, w tym Polski (dane Eurostat),
 • roczne ceny energii elektrycznej.

Zarówno ceny kwartalne, jak i półroczne są prezentowane na trzy sposoby: jako ceny ze wszystkimi podatkami, bez podatku VAT oraz ceny bez żadnych podatków, co umożliwia łatwe wyodrębnienie sumy wszystkich podatków i opłat zawartych w cenach dla poszczególnych grup odbiorców. 

Dane roczne zawierają bardziej szczegółowe informacje zarówno na temat struktury cen energii elektrycznej, płaconych przez odbiorców końcowych, jak i struktury zawartych w nich podatków i opłat. Ceny energii elektrycznej są prezentowane w podziale na:

 • ceny sprzedanej energii,
 • opłaty związane z przesyłaniem/dystrybucją,
 • sumę podatków i opłat zawartych w cenie energii płaconej przez odbiorcę końcowego.

Szczegółowe dane dotyczące podatków i opłat zawartych w cenie energii elektrycznej, uwzględniają stosowane w poszczególnych krajach UE ulgi i dotacje, obejmujące m.in. podatek akcyzowy, obciążenia dotyczące promocji OZE i ochrony środowiska, oraz opłaty związane z usługą sieciową.

W części analitycznej dotyczącej rynku krajowego, przedstawiane są ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych m.in. w podziale na poszczególne napięcia, z uwzględnieniem rodzaju umów (kompleksowe i rozdzielone) oraz dla poszczególnych kategorii odbiorców wg Eurostatu, tj. odbiorców domowych i odbiorców niebędący gospodarstwami domowymi, z wyodrębnieniem odbiorców przemysłowych.

Opracowanie składa się z dwóch raportów:

 • Raport I – I półrocznik 2024, z cenami za II półrocze 2023 r.
 • Raport II – II półrocznik 2024, z cenami za I półrocze 2024 r. 

Kontakt:

Grażyna Grycz
tel. 22-444-20-86
mail: grazyna.grycz@are.waw.pl 


HANDEL HURTOWY ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ – KIERUNKI ZAKUPU/SPRZEDAŻY

PAKIET 2 OPRACOWAŃ PÓŁROCZNYCH

Opracowanie koncentruje się na handlu hurtowym energią elektryczną i zawiera dane o kierunkach sprzedaży lub zakupu energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wytwórczych oraz obrotu energią elektryczną, w tym także przedstawia wolumeny i ceny energii zakupionej (sprzedanej) dla poszczególnych grup uczestników rynku energii. W przypadku wytwórców, uwzględnione zostały również regulacyjne usługi systemowe oraz przychody ze spełnienia obowiązku mocowego.

Powyższe dane prezentowane są dla ustalonych grup przedsiębiorstw tj. wytwórców 
w układzie technologicznym (elektrownie systemowe i zawodowe) lub obszarowym (centralny, północny i południowy obszar kraju), przedsiębiorstw obrotu SD i pozostałych przedsiębiorstw obrotu.

Poza częścią analityczną opracowanie obejmuje także część tabelaryczną oraz graficzną prezentację obserwowanych wielkości.

Ilości i średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dotyczą następujących grup odbiorców i rynków:

 • przedsiębiorstw obrotu,
 • odbiorców pozostałych, do których zaliczono:
  • operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych,
  • odbiorców końcowych posiadających umowy sprzedaży i umowy kompleksowe oraz zasilanych bezpośrednio z sieci wytwórcy (odbiorcy na wysokim, średnim i niskim napięciu),
  • sprzedaż zagranicę,
 • giełdy energii (w tym: sprzedaż na rynku spotowym i terminowym),
 • rynku bilansującego.

Ilości i średnie ceny zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu obejmują następujące kierunki zakupu:

 • elektrownie zawodowe i własne (w tym: odnawialne źródła energii eklektycznej),
 • elektrownie przemysłowe,
 • odnawialne źródła energii elektrycznej i sprzedawcy zobowiązani, 
 • za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu,
 • giełda energii i rynek bilansujący,
 • import i pozostałe kierunki.

Opracowanie ukazuje się w cyklach półrocznych, dwa razy w ciągu roku. W bieżącym roku obejmuje ono dane za rok 2023 (etap I) oraz za I półrocze 2024 (Etap II).

Kontakt:

Wojciech Biczyński
tel. 22-444-20-81
mail: wojciech.biczynski@are.waw.pl 


RYNEK WĘGLA ENERGETYCZNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE

PAKIET 2 OPRACOWAŃ PÓŁROCZNYCH

Głównym składnikiem kosztów wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach energetyki zawodowej jest paliwo produkcyjne – w większości węgiel kamienny. 

Handel węglem energetycznym w kraju zdominowany jest przez kontrakty bilateralne, zawierane pomiędzy spółkami wydobywczymi a grupami energetycznymi, co powoduje, iż ustalenie transparentnej, rynkowej ceny paliwa jest niezwykle trudne. Celem pracy jest przedstawienie rzetelnego obrazu relacji zachodzących na krajowym i regionalnym rynku węgla energetycznego (popyt i podaż węgla energetycznego, ceny sprzedaży węgla energetycznego przez górnictwo węgla kamiennego, ceny zakupu węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zależności od parametrów paliwa i skali zużycia, ceny węgla na międzynarodowym rynku ARA, ceny frachtów).

W odróżnieniu od raportów węglowych oferowanych przez międzynarodowe agencje analityczne, produkt Agencji Rynku Energii S.A. zwraca szczególną uwagę na sytuację na polskim rynku węglowym, konfrontując ją z informacjami i danymi z rynków międzynarodowych.

Szczegółowy zakres raportu:

 1. Popyt i podaż węgla energetycznego na krajowym rynku – zużycie węgla energetycznego w energetyce zawodowej w odniesieniu do poziomu wydobycia i sprzedaży przez górnictwo węgla kamiennego.
 2. Stan zapasów węgla kamiennego w sektorze wydobywczym.
 3. Ceny węgla energetycznego na rynku krajowym – średnie ceny sprzedaży węgla przez krajowe kopalnie, ceny zakupu węgla kamiennego przez energetykę zawodową w zależności od parametrów paliwa (w wydaniu za II półrocze).
 4. Międzynarodowy handel węglem energetycznym – sytuacja na światowym rynku węgla, produkcja, eksport i import węgla energetycznego na świecie (w układzie poszczególnych państw i regionów), w tym przez UE i na rynku krajowym. 
 5. Ceny węgla na rynkach międzynarodowych – notowania wskaźnikowych cen węgla na rynkach Spot, stawki opłat frachtowych pomiędzy głównymi portami w tym: Baltic Dry Index, prognozowane ceny węgla w kontraktach futures na rynku Azji – Pacyfiku i Atlantyku.

Kontakt:

Jolanta Nowotarska
tel. 22-444-20-14
mail: jolanta.nowotarska@are.waw.pl