Logo

ANALIZA RENTOWNOŚCI GRUP TARYFOWYCH NA WYSOKIM, ŚREDNIM i NISKIM NAPIĘCIU W PRZEDSIĘBIORSTWACH OBROTU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE ROCZNE

Analiza rentowności grup taryfowych dotycząca obrotu i dystrybucji energii elektrycznej zostanie przeprowadzona dla umów kompleksowych oraz umów rozdzielonych. W opracowaniu zostanie podana również struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup taryfowych.

Analizą rentowności w obrocie i dystrybucji zostaną objęte spółki obrotu (POSD) oraz OSD wchodzące w skład skonsolidowanych grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. oraz Stoen Operator Sp. z o. o.). Dodatkowo w pracy przeanalizowane zostaną pozostałe spółki obrotu (PO) zajmujące się handlem energią elektryczną.

W celu uchwycenia ewentualnych zmian, dane dotyczące rentowności grup taryfowych oraz struktury sprzedaży zostaną podane dla lat 2022-2023.

Przedstawimy Państwu również rentowność nowej taryfy antysmogowej, będzie to jednak uwarunkowane jakością danych przekazanych przez przedsiębiorstwa.

Opracowanie dostarczy dodatkowych informacji do oceny uzyskanych wyników na sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Wyniki opracowania mogą być również przydatne przy kalkulacji taryf.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


BENCHMARK EFEKTYWNOŚCI FARM WIATROWYCH W POLSCE

OPRACOWANIE ROCZNE

Energetyka wiatrowa jest obecnie dominującą technologią produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Biorąc pod uwagę ilość czynników wpływających na efektywność farmy wiatrowej, dobór optymalnych turbin wiatrowych lub odpowiedniej lokalizacji - ich budowa stanowi duże wyzwanie dla inwestorów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Agencja Rynku Energii S.A. przygotowała kompleksową ofertę analizy dotyczącej funkcjonowania w Polsce farm wiatrowych. W oparciu o zestawione informacje, możliwe będzie przeprowadzenie wstępnych analiz inwestycyjnych dla nowych projektów farm wiatrowych oraz porównanie efektywności istniejących obiektów z farmami wiatrowymi działającymi w zbliżonych warunkach.

W celu uchwycenia ewentualnych zmian, dane techniczne i ekonomiczne zostaną przedstawione dla lat 2022-2023.

Szczegółowy zakres analizy obejmuje:

 1. Porównanie miesięcznej efektywności farm wiatrowych w poszczególnych rejonach Polski.

  W celu zapewnienia porównywalności parametrów eksploatacyjnych farm wiatrowych, ich efektywność analizowana będzie z uwzględnieniem specyficznych warunków związanych z lokalizacją. Agregacje zostaną wykonane w oparciu o mapę wietrzności Polski opracowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z poszanowaniem przepisów ustawy o statystyce publicznej.

  Dodatkowo istnieje możliwość porównania efektywności farm wiatrowych będących własnością danego przedsiębiorstwa z innymi jednostkami pracującymi w analogicznych warunkach.

 2. Analizę kosztów i rentowności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych.

 3. Dane zagregowane na temat wyników finansowych sektora farm wiatrowych, również w podziale na strefy wietrzności.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


ENERGETYKA PROSUMENCKA W POLSCE

OPRACOWANIE ROCZNE

Obecne tempo przyrostu nowych instalacji prosumenckich w Polsce jest niezwykle dynamiczne, głównie dzięki dedykowanym rządowym programom wsparcia („Mój Prąd”, „Prosument”, „Czyste powietrze”), ulgom podatkowym na ten cel oraz spadającym cenom technologii. 

Proces transformacji energetycznej, który postępuje w wyniku polityki energetycznej realizowanej na poziomie unijnym, będzie również mocno oddziaływał na tempo przyrostu nowych instalacji prosumenckich w kolejnych latach.

Proponowane opracowanie ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji na rynku mikrogeneracji oraz nowe rozwiązania wynikające z nowelizacji ustawy OZE, zmieniającej dotychczasowy system prosumencki.

W opracowaniu przedstawione zostaną:

 • regulacje prawne w zakresie energetyki prosumenckiej,
 • programy wsparcia,
 • dane w zakresie mocy zainstalowanej, liczby oraz produkcja energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich w okresie 2022-2023, w podziale na rodzaje instalacji (fotowoltaika, biogazowe elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne),
 • porównanie danych w zakresie produkcji w instalacjach prosumenckich w Polsce, z produkcją w wybranych krajach UE,
 • prognoza mocy zainstalowanej, 
 • liczba oraz produkcja energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich, w podziale na rodzaje instalacji (fotowoltaika, biogazowe elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne), w perspektywie do roku 2040.

Kontakt:

Joanna Matysiak
tel. 22-444-20-80
mail: joanna.matysiak@are.waw.pl


FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH NA POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE ROCZNE

Celem opracowania jest przedstawienie oceny możliwości konkurowania polskich przedsiębiorstw (przede wszystkim skonsolidowanych grup energetycznych) z europejskimi koncernami na integrującym się europejskim rynku energii elektrycznej. W opracowaniu przedstawiono sytuację operacyjną i finansową największych europejskich koncernów energetycznych (oraz polskie skonsolidowane grupy energetyczne.

Porównanie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych opracowano pod względem:

 • wielkości całkowitej sprzedaży i jej struktury,
 • mocy elektrowni i wielkości produkcji energii elektrycznej,
 • zysku operacyjnego,
 • rentowności, rentowności kapitału własnego,
 • sprzedaży energii elektrycznej na 1 zatrudnionego,
 • zadłużenia.

W opracowaniu omówiono również europejski i polski rynek energii elektrycznej, a w szczególności zjawiska wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw (koncentrację, liberalizację rynku, ceny). W pracy poruszony zostanie również wpływ rosyjskiej agresji w Ukrainie na sektor energetyczny.

Poglądowy zakres opracowania przedstawiono poniżej.

 1. Europejski rynek energii elektrycznej
  • Obszar europejskiego rynku energii elektrycznej,
  • Wytwarzanie energii elektrycznej w krajach UE,
  • Obrót uprawnieniami do emisji CO2 na rynku europejskim,
  • Cele UE na 2030 rok i dalsze plany Komisji Europejskiej,
  • Ceny energii elektrycznej w krajach UE,
  • Handel energią elektryczną na europejskim rynku.
 2. Europejskie koncerny energetyczne
  • ČEZ, Vattenfall, RWE, ENGIE, EDF, E.ON AG, Iberdrola, Enel.
 3. Polski rynek energii elektrycznej
  • Wytwarzanie i struktura energii elektrycznej,
  • Infrastruktura sieciowa i wytwórcza,
  • Sprzedaż energii na rynku hurtowym i detalicznym,
  • Ceny hurtowe i detaliczne energii elektrycznej,
  • Handel międzynarodowy,
  • Planowane inwestycje w połączenia transgraniczne.
 4. Największe przedsiębiorstwa działające na polskim rynku energii elektrycznej
  • PGE, TAURON, ENERGA, ENEA.
 5. Porównanie przedsiębiorstw polskich oraz europejskich koncernów energetycznych
  • Wielkość przedsiębiorstw,
  • Struktura działalności koncernów europejskich,
  • Efektywność funkcjonowania polskich oraz europejskich koncernów energetycznych,
  • Zadłużenie europejskich koncernów energetycznych.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOSZTÓW WĘGLA W JEDNOSTKACH WYTWÓRCZYCH

OPRACOWANIE ROCZNE

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej (rok 2024 i rok 2025). Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD). Decyzję o wyborze przedmiotowej reprezentatywnej grupy wytwórców podjęto z dwóch powodów:

 • stanowią one wysoki udział w produkcji wytwórców zawodowych, konwencjonalnych. 
 • ceny energii i koszty węgla dla tych jednostek są corocznie publikowane przez Prezesa URE i służą do obliczania korekty rocznej kosztów, na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego . 

Do realizacji prognozy krótkookresowej wykorzystano uproszczone modele prognozowania krótkookresowego. Jako wsad do modeli użyto danych historycznych dla jednostek wytwórczych, zużywających węgiel kamienny lub brunatny, wchodzących w skład grupy JWCD. Wykorzystano prognozowane zużycie energii elektrycznej w kraju i informacje o sytuacji na rynku paliw. Na podstawie przyjętych założeń i informacji publikowanych corocznie przez Prezesa URE zaprognozowana zostanie:

 • średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem,
 • średnioważony koszt węgla (z uwzględnieniem kosztów transportu) zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem.

Do obliczeń przyjęty zostanie algorytm stosowany przez Prezesa URE przy wyznaczaniu przedmiotowych zmiennych. Wstępna analiza danych historycznych wykazała wysoką spójność obliczeń przeprowadzonych na podstawie bazy danych ARE S.A. dla JWCD, z informacjami publikowanymi przez Prezesa URE. 

Estymacja średnich ważonych cen energii elektrycznej oraz średnio ważonych kosztów węgla, opierać się będzie na: 

 • danych historycznych i bieżących, dotyczących między innymi jednostkowych kosztów paliw, jednostkowych kosztów wytwarzania oraz jednostkowych kosztów CO2,
 • zaobserwowanych trendach (w tym: proporcjach produkcji WK/WB, kierunkach sprzedaży energii elektrycznej, cen energii i węgla),
 • informacjach o planowanych wyłączeniach bloków,
 • średnioterminowych prognozach cen węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji na rynku polskim,
 • cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla (przy uwzględnieniu malejącego udziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyznawanych polskiej energetyce zawodowej), 
 • informacjach bieżących publikowanych na TGE o kontraktach na rynkach SPOT i terminowym (w tym kontraktach terminowych na energię elektryczną, z fizyczną dostawą w roku 2022 i 2023),
 • notowaniach na największym ościennym terminowym rynku energii elektrycznej (EEX we Frankfurcie) i dla węgla kamiennego w ARA (Amsterdam/Rotterdam/Antwerpia).

Ścieżka zmiany kosztów węgla zaprognozowana zostanie oddzielnie dla węgla kamiennego i węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest lokalnym źródłem energii, dlatego projekcja cen tego paliwa określona zostanie dla warunków polskich na podstawie obecnych poziomów tychże cen (baza danych ARE S.A.). Następnie przy uwzględnieniu trendu zmiany produkcji i kosztów paliwa, obliczony zostanie średnioważony koszt węgla zużywanego przez JWCD (WB i WK łącznie z uwzględnieniem kosztów transportu).

W ramach prognozy, proponuje się realizację trzech scenariuszy, zróżnicowanych poziomem zapotrzebowania na energię elektryczną, tzn.:

 1. Scenariusz I bazowy oparty na najnowszych prognozach zrealizowanych przez ARE S.A. w 2023 i 2024 r.,
 2. Scenariusz II wysoki – zakładający wzrost cen paliwa węglowego,
 3. Scenariusz III niski – zakładający spadek cen paliwa węglowego.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


OCENA STATYSTYCZNA STANU ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

OPRACOWANIE ROCZNE

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników uznanych za mierniki jakości sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Jako mierniki oceny jakości sieci zostaną przyjęte: długości obwodów, przekroje przewodów zainstalowanych na liniach, napięcia zmierzone na końcach obwodów niskiego napięcia, długości ciągów sieciowych średniego napięcia, stopień wykorzystania przepustowości dopuszczalnej (obliczony jako stosunek maksymalnej zanotowanej mocy przesyłanej daną linią do mocy dopuszczalnej długotrwałej danej linii), wielkości charakteryzujące rozwój inteligentnych sieci (liczniki zdalnego odczytu, łączniki i stacje zdalnie sterowane), wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii, średni czas przerwy z powodu awarii, średni czas przerwy z powodu prac planowych oraz wskaźniki przerw w zasilaniu na jednego odbiorcę.

W części drugiej opracowania wyniki uzyskane przez Państwa spółkę zostaną zaprezentowane na tle wartości średnich, maksymalnych i minimalnych wskaźników pozostałych operatorów.

W opracowaniu wykorzystane zostaną informacje z okresu ostatnich trzech lat.

Kontakt:

Grzegorz Parciński
tel. 22-444-20-82
mail: grzegorz.parcinski@are.waw.pl 


OCENA STRAT ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ RÓŻNIC BILANSOWYCH W SIECIACH OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH

OPRACOWANIE ROCZNE

Opracowanie zawierać będzie analizę statystyczną strat i różnic bilansowych w sieciach OSD za okres ostatnich trzech lat i będzie składać się z dwóch części. 

W pierwszej części zostanie przeprowadzona analiza przepływów energii w KSE, w sieciach OSD oraz analiza statystyczna strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych o napięciach 110 kV, SN (60-15 kV) oraz niskiego napięcia. Analiza wskaźników korelacji pozwoli na ustalenie rzeczywistego wpływu poszczególnych parametrów sieci na wielkość strat. 

W drugiej części opracowania wskaźniki strat Państwa przedsiębiorstwa zostaną przedstawione na tle średnich, maksymalnych i minimalnych wskaźników pozostałych OSD.

Kontakt:

Grzegorz Parciński
tel. 22-444-20-82
mail: grzegorz.parcinski@are.waw.pl 


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) W POLSCE – DIAGNOZA STANU BIEŻĄCEGO ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU DO 2028 ROKU

OPRACOWANIE ROCZNE

Celem opracowania jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Zmieniające się przepisy prawne oraz warunki rynkowe, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji w sektorze OZE oraz opłacalność inwestowania w segmencie energetyki odnawialnej. 

Proponowane Państwu opracowanie będzie obejmowało:

 • Analizę rozwoju rynku OZE w podziale na poszczególne technologie jej wytwarzania. 
 • Bieżące dane o wielkości mocy w sektorze oraz dane o produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.
 • Informacje o rynku energii odnawialnej w Polsce w latach 2020-2023.
 • Prowadzony wykaz aktualnych i planowanych do 2028 roku inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej.
 • Analizę rynku energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej.
 • Perspektywy rozwoju poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, na podstawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. 

W pracy poruszony zostanie również wpływ rosyjskiej agresji w Ukrainie na sektor energetyczny.

Przedstawiona w opracowaniu bieżąca analiza rynku OZE, z uwzględnieniem dynamicznego jego rozwoju, będzie pomocnym narzędziem dla kadry zarządzającej przy podejmowaniu odpowiednich działań zarządczych, w celu umacniania własnej pozycji lub planów wejścia w ten obiecujący sektor dla nowych podmiotów. 

W raporcie znajdą się następujące zagadnienia:

 1. Analiza danych dotyczących mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej w latach 
  2020 – 2023.
 2. Bieżąca analiza sytuacji w poszczególnych segmentach OZE (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, instalacje biomasowe i biogazowe) pod względem następujących wielkości i wskaźników:
  • Zmiany wielkości mocy w latach 2020-2023.
  • Produkcja energii dla poszczególnych technologii, w latach 2020-2023.
  • Zmiany w mocy w roku 2023 – ukończone oraz aktualnie prowadzone inwestycje. 
 3. Informacje o rynku energii odnawialnej w Polsce w 2023 r.
  • Uwarunkowania wpływające na obecną sytuację na rynku energii odnawialnej.
  • Funkcjonowanie rynku energii odnawialnej – przegląd ogólnej sytuacji.
  • Konkurencja na polskim rynku energii odnawialnej (największe podmioty, akwizycje, etc.)
 4. Perspektywy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2028.
  • Analiza przeprowadzonych i planowanych aukcji OZE.
  • Prognozowane zmiany w zainstalowanych mocach do roku 2028, w poszczególnych technologiach, na podstawie polityki energetycznej państwa.
  • Inwestycje prowadzone aktualnie i planowane do roku 2028 (rodzaj inwestycji oraz ponoszone i planowane nakłady) w poszczególnych technologiach.
 5. Energetyka odnawialna w UE.
  • Struktura mocy i jej zmiany w latach 2020-2023 w podziale na technologie wytwarzania.
  • Perspektywy oraz kierunki rozwoju energetyki odnawialnej, zgodnych z polityką Unii Europejskiej do roku 2028.
  • Prowadzone oraz planowane inwestycje w najbliższych latach, w podziale na poszczególne technologie.
 6. Wnioski

Kontakt:

Mariusz Sowa
tel. 22-444-20-65
mail: mariusz.sowa@are.waw.pl 


PERSPEKTYWY DLA POLSKIEJ ENERGETYKI - Jakie były kierunki rozwoju w latach 2023-2024 i co przyniosą branży lata następne?

Podstawowym celem opracowanie jest identyfikacja zmian zachodzących w polityce energetycznej państwa oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii. Decyzje polityczne podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także zachowania niezależności poprzez wykorzystanie własnych surowców energetycznych, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji oraz opłacalność procesów inwestycyjnych w poszczególnych technologiach. Autorzy pracy przedstawią aktualne zamierzenia rządu, w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, jak również dokonają porównania naszej polityki z wizją polityki energetycznej kreowanej przez Unię Europejską.

Szczególna uwaga poświęcona będzie identyfikacji różnic w podejściu do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii. W pracy poruszony zostanie również wpływ rosyjskiej agresji w Ukrainie na sektor energetyczny.

Opracowanie będzie obejmować:

 • Analizę działań rządu w zakresie sektora energetyki,
 • Plany sektora w zakresie przejęć oraz inwestycji,
 • Polską energetykę w obliczu reorganizacji (udział węgla, ropy i gazu w procesie kształtowania miksu energetycznego, priorytety i harmonogramy),
 • Nowoczesną energetykę według standardów europejskich, a kierunki rozwoju forsowane przez polski rząd,
 • Inwestycje w technologie innowacyjne w energetyce.
 • Próbę odpowiedzi na pytanie czy polski sektor energetyczny jest wiarygodny dla inwestorów 
  i gwarantuje „godziwy” zwrot.

Biorąc pod uwagę tempo zmian jakie obserwujemy w ostatnim czasie na rynku energii oraz na rynku surowców energetycznych, niezbędne staje się posiadanie aktualnych informacji o wprowadzanych zmianach oraz prowadzonej polityce energetycznej, która określi docelowy model rynku energii oraz prognozowany miks energetyczny na najbliższe lata. Wnioski z przeprowadzonej analizy pomogą określić kierunki, w które będzie zmierzała polska energetyka w najbliższych latach.

Kontakt:

Mariusz Sowa
tel. 22-444-20-65
mail: mariusz.sowa@are.waw.pl 


RAPORT ROCZNY RYNKU DETALICZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GRUPY TARYFOWE

Raport, w formie zestawień tabelarycznych, zawierać będzie informacje za rok 2023 o poszczególnych grupach taryfowych, odrębnie dla umów kompleksowych i dla umów sprzedaży. 

Dane zaprezentowane zostaną rozdzielnie dla grupy przedsiębiorstw obrotu „zasiedziałych” (POSD) i pozostałych (PO) oraz łącznie dla obu grup. Z badania wyłączona zostanie firma Zamawiającego (zaprezentowana oddzielnie), tak aby prezentacja dotyczyła jedynie konkurentów i pozwoliła na uzyskanie jak największej wiedzy o parametrach ich działalności. 

Raport będzie zawierał następujące rodzaje danych: 

 • Liczba odbiorców (w rozumieniu liczby przyłączy);
 • Energia czynna ilość - GWh;
 • Energia czynna wartość – tys. PLN;
 • Pozostałe opłaty w zakresie obrotu – tys. PLN:
 • Bonifikaty (w zakresie obrotu) – tys. PLN;
 • Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej– tys. PLN.
 • Średnia łączna cena (energii elektrycznej i usługi dystrybucyjnej) – PLN/MWh;
 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej - PLN/MWh;
 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej (bez akcyzy) - PLN/MWh;

Z ograniczeniami w przypadku rodzajów umów (umowy kompleksowe i umowy rozdzielone).

Zestawienia dla grup dotyczyć będą czterech wartości: średniej, mediany, minimum i maksimum lub dwóch wartości: sumy i średniej (w zależności od charakteru zmiennej i liczebności grupy).

Raport wykonany zostanie z obligatoryjnym wymogiem zachowania tajemnicy statystycznej. 

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


ROZWÓJ DETALICZNYCH RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

OPRACOWANIE ROCZNE

Opracowanie skierowane jest do przedsiębiorstw obrotu aktywnie uczestniczących w detalicznym rynku energii elektrycznej. W obliczu rosnącej konkurencji, rozwój nowych, innowacyjnych produktów energetycznych jest niezbędny dla utrzymania atrakcyjności oferty.

Celem raportu jest przedstawienie sytuacji na rynkach detalicznych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej z perspektywy spółki obrotu, rozwijającej swoją ofertę produktową dla klientów masowych, bądź uczestniczącej w przetargach na dostawy energii elektrycznej dla dużych odbiorców komercyjnych czy instytucji publicznych.

Dzięki porównaniu polskich i europejskich rynków detalicznych w zakresie oferty produktowej, liczby odbiorców korzystających z zasady TPA, możliwe będzie zaadoptowanie nowych produktów energetycznych na rynku polskim, takich jak np. powiązanie dostaw energii elektrycznej z dostawą innych mediów (telewizja, Internet, telefon czy gaz ziemny).

Opracowanie zawierać będzie następujące zagadnienia: 

 • Porównanie planów taryfowych przedsiębiorstw energetycznych działających w Polsce oraz wybranych państwach Unii Europejskiej.
 • Przegląd oferty skierowanej do klienta masowego (oferta stała cena, dual fuel, programy lojalnościowe, zielona energia. sprzedaż energii za pośrednictwem zewnętrznych operatorów, wyposażanie klientów w liczniki inteligentne) oraz dużych odbiorców przemysłowych (oferty indeksowane). 
 • Rynek przetargów na dostawy energii elektrycznej w Polsce.
 • Ceny energii elektrycznej w przetargach organizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Polsce. Informacje o zwycięskich podmiotach, wolumenach oraz cenach.
 • Rozliczenia w obrocie energią elektryczną w Polsce.
 • Struktura odbiorców kupujących energię elektryczną w strefach czasowych, według poszczególnych poziomów napięć. Ceny energii na poszczególnych poziomach napięć oraz w strefach czasowych.
 • Charakterystyka detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz wybranych państwach Unii Europejskiej.
 • Udziały rynkowe dominujących przedsiębiorstw obrotu, liczba klientów korzystających z dostaw energii elektrycznej od alternatywnych sprzedawców, wielkość detalicznych rynków energii elektrycznej.

Informacje zawarte w raporcie, dają możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez poznanie gamy produktów energetycznych, oferowanych przez konkurentów na macierzystym rynku, jak również przedstawienie nowych rozwiązań z rynków europejskich, niestosowanych dotychczas przez firmy na rynku polskim.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


RYNEK GAZU ZIEMNEGO

OPRACOWANIE ROCZNE

Działalność związana z hurtową i detaliczną sprzedażą gazu ziemnego stanowi istotny segment działalności koncernów energetycznych w Unii Europejskiej. Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju stawia przed rodzimymi grupami energetycznymi nowe wyzwania, jak również stwarza nowe możliwości. Opracowanie skierowane jest do podmiotów zajmujących się dotychczas działalnością jedynie w sektorze elektroenergetycznym i stanowi praktyczne wprowadzenie do zagadnień hurtowej i detalicznej sprzedaży błękitnego paliwa, przedstawiając najbardziej aktualne informacje pochodzące z kluczowych rynków gazu ziemnego w Unii Europejskiej. 

Dodatkowym czynnikiem determinującym atrakcyjność niniejszego opracowania jest postę-pująca integracja branż energetycznej i gazowniczej, wynikająca z rozwoju źródeł wytwór-czych opartych na gazie. Biorąc pod uwagę plany inwestycyjne krajowych przedsiębiorstw energetycznych można stwierdzić, że energetyka ma szansę zostać kluczowym odbiorcą błękitnego paliwa w kraju. W obliczu zaistniałej sytuacji, poszerzenie wiedzy na temat poten-cjalnej bazy paliwowej nowych źródeł wytwórczych, wydaje się być nieuniknione.

Opracowanie zawiera syntetyczny opis najistotniejszych segmentów rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej, w tym:

 • Ceny i wolumeny gazu ziemnego na największych giełdach i hubach w Unii Europejskiej (ICE – Wielka Brytania; EEX – Niemcy; APX/ENDEX – Belgia, Powernext – Francja, NORDPOOL – Skandynawia, GME – Włochy, Zeebrugge – Belgia).
 • Charakterystykę podmiotów działających na hurtowym rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej (struktura działalności prowadzonej przez koncerny multienergetyczne, przychody, wolumen sprzedaży, kluczowe wskaźniki ekonomiczne dla działalności).
 • Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Charakterystykę detalicznych rynków gazu ziemnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (struktura podmiotowa detalicznych rynków gazu ziemnego, liczba odbiorców, wielkość sprzedaży gazu zimnego przez kluczowe podmioty na rynku europejskim).
 • Energetyka gazowa w Unii Europejskiej (moc zainstalowana w źródłach opalanych gazem ziemnym na wybranych rynkach Unii Europejskiej, udział gazu ziemnego w strukturze produkcji energii elektrycznej, struktura podmiotowa źródeł gazowych, zastosowane technologie – dane w ujęciu rocznym).

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI W 2023 r. (DANE ZAGREGOWANE)

OPRACOWANIE ROCZNE

Opracowanie zawiera dane podsumowujące roczną działalność elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o działalności energetycznej. Podano bardzo szerokie spektrum wielkości i wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych będących istotnym narzędziem do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dla wielu wskaźników określono normy, od których odchylenia świadczą o występowaniu nieprawidłowości. 

Zawarte informacje dotyczą syntetycznych wyników elektroenergetyki zawodowej w podziale na podsektory oraz szczegółowych informacji o grupach przedsiębiorstw podsektorów wytwarzania i obrotu hurtowego (PO). W rozdziale dotyczącym przedsiębiorstw wytwórczych zagregowane grupy to: elektrownie zawodowe na węglu brunatnym, elektrownie zawodowe na węglu kamiennym, razem elektrownie, elektrociepłownie zawodowe na węglu kamiennym, elektrociepłownie zawodowe gazowe, w tym opalane wyłącznie gazem, elektrownie i elektrociepłownie zawodowe na biomasę, razem elektrociepłownie zawodowe, razem elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, razem elektrociepłownie niezależne oraz razem podsektor. Wybrane informacje o działalności energetycznej prezentowane są również dla grupy elektrowni wodnych zawodowych, elektrowni fotowoltaicznych (>10MW) i elektrowni wiatrowych (>10 MW).

W rozdziałach dotyczących podsektorów OSD, POSD i PO, oprócz wielkości sumarycznych oraz dla grup, informacje dotyczące cen i wskaźników uzupełniono o wielkości minimalne i maksymalne w podsektorach. 

Raport uzupełnia rozdział prezentujący rankingi grup energetycznych i wybranych dużych przedsiębiorstw (dane nieidentyfikowalne) wg wybranych wskaźników dla poszczególnych rodzajów działalności (działalność wytwórcza, dystrybucyjna i obrót detaliczny).

Opracowanie zawiera również wyniki działalności polskich grup energetycznych (GK PGE S.A., GK TAURON PE S.A., GK ENERGA S.A., GK ENEA S.A.) z ostatnich dwóch lat.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ELEKTROENERGETYKI NA TLE SEKTORA ORAZ GOSPODARKI

OPRACOWANIE ROCZNE

Zakres opracowania obejmie następujące zagadnienia: 

 1. Rozwój sektora elektroenergetyki na tle gospodarki w latach 2021-2023.
  • zużycie energii elektrycznej, elektrochłonność,
  • produkcja energii elektrycznej, sprzedaż, wymiana z zagranicą i inwestycje w sektorze elektroenergetyki,
  • wyniki finansowe (dynamika przychodów i zysku netto) w spółkach sektora elektroenergetyki oraz gospodarce,
  • wskaźniki ekonomiczno-finansowe w spółkach sektora elektroenergetyki oraz innych gałęziach gospodarki,
  • przewidywany wzrost PKB oraz produkcji energii elektrycznej w latach 2024-2025.
 2. Dynamika rozwoju spółek giełdowych sektora elektroenergetyki (zbiorczo) na tle sektora elektro¬energetyki w latach 2021-2023 (analiza porównawcza).
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
  • inwestycje,
  • ceny energii elektrycznej, 
  • wyniki finansowe (dynamika przychodów, zysku netto, zysku ze sprzedaży energii elektrycznej),
  • wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
 3. Dynamika rozwoju oraz sytuacja finansowa poszczególnych spółek giełdowych sektora elektroenergetyki (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA, Kogeneracja, Ec Będzin) w latach 
  2021-2023.
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
  • inwestycje,
  • ceny energii elektrycznej,
  • wyniki finansowe (dynamika przychodów, zysku netto, wyników na sprzedaży energii elektrycznej),
  • wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
 4. Porównanie sytuacji finansowej spółek giełdowych sektora elektroenergetyki z sytuacją finansową spółek, wchodzących w skład indeksu WIG 20. 
  • dynamika przychodów, zysku netto,
  • poziom wskaźników ekonomiczno-finansowych.
 5. Zmiany kursów spółek energetycznych na tle zmian na giełdzie w latach 2021-2023 i w roku 2023.
  • porównanie zmian indeksu WIG 20 oraz WIG-ENERG,
  • zmiany kursów poszczególnych spółek wchodzących w skład WIG-ENERG (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA, EC Będzin, Kogeneracja), 
  • stopa zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz WIG-ENERG,
  • wskaźnik cena/zysk oraz cena/wartość księgowa spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 oraz WIG-ENERG.

Kontakt:

Mariusz Sowa
tel. 22-444-20-65
mail: mariusz.sowa@are.waw.pl 


WIELOLETNIA ANALIZA STATYSTYCZNA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KIERUNKÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH

OPRACOWANIE ROCZNE

W opracowaniu przeprowadzona zostanie statystyczna analiza udziału wielkości sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej elektrowni i elektrociepłowni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzedaży energii na rynku energii. Przeanalizowane zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w portfelach sprzedaży grup wytwórców energii elektrycznej.

Przeprowadzona zostanie również analiza statystyczna zmian cen sprzedaży energii elektrycznej, sprzedawanej w poszczególnych kierunkach sprzedaży energii dla przedstawio¬nych grup wytwórców.

Analiza zostanie wykonana dla grup elektrowni i elektrociepłowni, utworzonych w oparciu o kryteria rynku systemowego i rynków lokalnych oraz dla całego kraju. Opracowanie będzie obejmowało lata 2019 - 2023.

Kontakt:

Wojciech Biczyński
tel. 22-444-20-81
mail: wojciech.biczynski@are.waw.pl