Logo

PROGNOZY ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Zespół ARE dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego modelowania energetycznego - prognozy sporządzane są przez nas od początku istnienia Agencji. 

Do najbardziej prestiżowych obszarów prognoz należą:

 • Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, wykonywane w układzie sektorowym, w podziale na wszystkie stosowane obecnie i perspektywiczne paliwa i nośniki energii,
 • Prognozy optymalnej struktury mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego (mix energetyczny),
 • Prognozy kosztów technologii energetycznych,
 • Prognozy cen paliw i nośników energii na rynku hurtowym i detalicznym,
 • Prognozy cen certyfikatów,
 • Prognozy emisji zanieczyszczeń w całej gospodarce,
 • Prognozy rozwoju rynku paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz OZE.

Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz sposoby jego pokrycia, opracowywane są zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną w światowych badaniach energetycznych. Modele prognostyczne, oparte na tej metodyce zostały opracowane m.in.: w Argonne National Laboratory (USA) oraz w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (Austria). W ostatnich latach, na potrzeby realizacji prac prognostycznych, powstał również w ARE model zużycia końcowego („end-use”) STEAM-PL, dedykowany dla krajowego systemu paliwowo-energetycznego, szczegółowo odzwierciedlający techniczne aspekty zawiązane z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach gospodarki (w tym rozwój rozproszonych źródeł energii). Model ten opiera się na rekomendowanym przez Komisję Europejską w tego typu analizach podejściu „bottom-up”. Generowane z zastosowaniem wspomnianego modelu projekcje (w podziale na sektory gospodarki krajowej oraz kierunku użytkowania*) budowane są w oparciu o spójne scenariusze, w których skład wchodzą założenia makroekonomiczne, demograficzne, założenia odnośnie przewidywanego tempa poprawy efektywności użytkowania energii oraz postępu technologicznego. Projekcje zapotrzebowania opracowywane przez ARE S.A. stanowią zazwyczaj punkt odniesienia dla ścieżek przygotowywanych przez inne ośrodki. Szczegółowe podejście zastosowane w modelu STEAM_PL umożliwia analizę procesów związanych z postępem technologicznym, poprawą efektywności energetycznej oraz rozwojem nowych technologii i rozwiązań (rozwój rozproszonych źródeł OZE, gospodarka wodorowa, gospodarka w obiegu zamkniętym, zgazowanie węgla, biomasy, czy też technologie magazynowania oparte na akumulatorach).

Do celów optymalizacji struktury mocy i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego wykorzystywany jest model MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts). Zasada działania tego modelu opiera się na minimalizacji sumarycznych zdyskontowanych kosztów systemowych w całym rozpatrywanym przedziale czasowym, wykorzystując metody programowania liniowego. Model MESSAGE działa na zdefiniowanej przez użytkownika sieci przepływów energii, począwszy od wydobycia lub dostawy energii pierwotnej, poprzez przemiany (np. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła), przesył i dystrybucję, aż do odbiorców w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, sektorze usług i gospodarstw domowych. Model ten został dostosowany do warunków polskich.

Do celów prognoz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym został zaadaptowany do warunków polskich model ORCED, który dla przyjętej struktury i danego roku symuluje produktywność poszczególnych jednostek wraz z wyznaczeniem ceny sprzedaży na konkurencyjnym rynku energii. Wyniki tego modelu są weryfikowane w autorskim modelu ARENA, w którym symulacja gry rynkowej analizowana jest w znacznie bardziej szczegółowy sposób, tzn. wykorzystywana jest godzinowa rozdzielczość czasowa, jednostki wytwórcze podzielone są na bloki, uwzględnione są szczegółowo warunki wymiany międzysystemowej (model prognozuje ceny energii elektrycznej na rynkach sąsiadujących i porównuje je w układach godzinowych), uwzględniany jest również wpływ rynku mocy, systemów wsparcia OZE i kogeneracji, usług DSR i rozwoju nowych technologii, takich jak: bateryjne magazyny energii, usługi DSR czy też rozwiązania PtX.

W naszych prognozach znajdują odzwierciedlenie zarówno obowiązujące jak i projektowane kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Przyjmowane w pracach prognostycznych założenia oraz warunki ich realizacji, obejmują przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku paliw i energii, wpływające na poziom popytu i sposoby jego pokrycia. Mowa tu o wszelkich przepisach, które oddziaływać mogą na trendy rozwoju sektora energetycznego.

Przy opracowywaniu projekcji krótko, średnio- i długoterminowych uwzględniane są, między innymi:

 • prognozowany poziom rozwoju gospodarczego kraju jako podstawowa siła sprawcza zmian zapotrzebowania na paliwa i energię,
 • otoczenie mikro- i makroekonomiczne
 • prognozy dostępności i cen paliw pierwotnych, 
 • wymagania środowiskowe:
  • ograniczenie emisji;
  • potencjał i dynamika wykorzystania OZE;
 • możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii,
 • import, eksport paliw i nośników energii,
 • możliwe dostępne technologie energetyczne (parametry techniczne i kosztowe). 

Dzięki stale doskonalonej metodyce prognozowania umożliwiającej implementację wielu różnych czynników determinujących rozwój sektora, a tym samym pozwalającej na prawidłową ocenę oddziaływań i działań planowanych w polityce energetycznej oraz polityce sektorowej na szczeblu krajowym, w ostatnich lat powstały autorskie projekcje w zakresie:

 • rozwoju mocy wytwórczych w energetyce i ciepłownictwie,
 • kosztów technologii energetycznych (nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, koszty środowiskowe), 
 • porównawcze kosztów wytwarzania energii elektrycznej w różnych technologiach (LCOE),
 • cen certyfikatów (PMOZE_A, PMOZE_Bio, PMBG), 
 • nakładów inwestycyjnych na modernizację i rozbudowę systemów paliwowo-energetycznych,
 • cen paliw i nośników energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, olej opałowy, ON, benzyna, LPG), na rynku hurtowym i detalicznym,
 • zapotrzebowania na paliwa i energię (w podziale na sektory gospodarki krajowej, nośniki energii i regiony),
 • produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego (w podziale na technologie i paliwa),
 • emisji zanieczyszczeń (CO2, NOX, SO2 i pyłów) w sektorze ETS i non-ETS, 
 • wpływu rozwoju sektora paliwowo-energetycznego na gospodarkę i zatrudnienie.

Opracowywane przez nas projekcje, mogą bazować zarówno na eksperckich założeniach przygotowywanych przez doświadczony zespół analityczny ARE SA, jak również w oparciu
o życzenia Klienta.

Z uwagi na fakt, iż w obszarze prac prognostycznych realizowanych przez ARE, dużym zainteresowaniem cieszą się wspomniane wyżej prognozy zapotrzebowania na energię, projekcje w zakresie świadectw pochodzenia, prognozy hurtowych cen energii elektrycznej oraz projekcje w zakresie kosztów technologii energetycznych poniżej zamieszczono ich krótki opis.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


PROGNOZA CEN HURTOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projekcje cen hurtowych energii elektrycznej są jednym z najbardziej prestiżowych obszarów działalności Agencji Rynku Energii S.A. i jednocześnie najbardziej poszukiwanym na rynku rodzajem analiz. ARE posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie i dysponuje rozbudowanymi narzędziami analityczno-prognostycznymi. Część z tych narzędzi została opracowana przez uznane ośrodki naukowe z zagranicy, a część stanowi autorski dorobek zespołu ekspertów, znających doskonale specyfikę funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej. Modele te umożliwiają uwzględnienie szeregu czynników kształtujących ceny na rynku hurtowym takich jak: poziom zapotrzebowania na energię, koszty operacyjne jednostek wytwórczych, koszty paliwowe, koszty środowiskowe, optymalny kształt miksu energetycznego, rozwój OZE (w tym rozproszonych), poziom wymiany międzysystemowej, harmonogram trwałych odstawień i plany budowy nowych jednostek, tryb i charakter pracy poszczególnych źródeł wytwórczych, ograniczenia sieciowe i wiele innych. Obecnie w naszych modelach wyodrębnia się wszystkie bloki cieplne, wraz z ich charakterystyką techniczno-ekonomiczną. Stosowane modele bazują na godzinowej rozdzielczości czasowej co pozwala na wykonywanie projekcji w horyzontach: krótko- średnio- i długoterminowych. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia również szczegółową analizę funkcjonowania niesterowalnych źródeł energii, jak również nowych rozwiązań technologicznych takich jak: bateryjne magazyny energii, elektrolizery, usługi DSR. Projekcje cen energii elektrycznej wykonywane są w podziale na ceny w pasmach (podstawowym, szczytowym i podszczytowym), jak również w układzie godzinowym. Horyzont prognoz jest dostosowywany do potrzeb naszych Klientów (prognozy wykonujemy w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej).

Oferowane prognozy bazują na najbardziej aktualnych danych makroekonomicznych, demograficznych technicznych i rynkowych (w odniesieniu do projekcji PKB, notowań określonych instrumentów na rynkach krajowych i zagranicznych, cen paliw pierwotnych, cen uprawnień do emisji CO2, kosztów operacyjnych jednostek wytwórczych itd.). Uwzględniają wpływ funkcjonowania poszczególnych systemów wsparcia w tym: rynku mocy, wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE i w kogeneracji, poprawy efektywności energetycznej.

Oferowana wiedza daje naszym Klientom szereg przewag konkurencyjnych, jak również szeroką podstawę do podejmowania właściwych decyzji biznesowych, szczególnie istotnych na progu wielkiej transformacji energetycznej. 

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


PROGNOZA CEN ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ W OZE (PMOZE_A)

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje również wykonanie projekcji cen świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii (PMOZE_A), tzw. zielonych certyfikatów, notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce (TGE). Projekcje te poprzedzone zostaną szczegółową analizą rynku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego i bilansu świadectw w systemie. Na podstawie bilansu świadectw pochodzenia OZE w systemie, zostanie sporządzona projekcja poziomu nadwyżki certyfikatów uwzględniająca:

 • prognozowany poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i sprzedaży do odbiorców końcowych, 
 • wymagany udział OZE w poszczególnych latach prognozy, 
 • poziom redukcji obowiązku dla odbiorców przemysłowych, 
 • poziom produkcji w poszczególnych źródłach OZE, przy założeniu, że wyłączone z systemu z dniem 1 lipca 2016 r. zostały duże elektrownie wodne oraz ograniczone zostało wsparcie dla jednostek wytwórczych, w których współspalana jest biomasa z węglem (0,5 certyfikatu za produkcję 1 MWh), 
 • stopniowe wychodzenie z systemu jednostek na skutek migracji do systemu aukcyjnego,
 • stopniowe wychodzenie z systemu jednostek na skutek przekroczenia 15-letniego okresu wsparcia.

Projekcje cen „zielonych certyfikatów”, zgodnie ze stosowaną w ARE metodyką uwzględniają również przewidywany poziom cen energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku, bo jak wiadomo sprzedaż energii jest jednym ze źródeł przychodów dla właścicieli instalacji OZE, funkcjonujących w tym systemie oraz zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognozy te bazują na najbardziej aktualnych danych makroekonomicznych, prawnych i rynkowych. 

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Agencja Rynku Energii S.A. od lat specjalizuje się w opracowywaniu prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. Wykorzystuje do tego celu metodykę szeroko stosowaną na świecie, w której za generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię uznaje się wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych, zmiany demograficzne, behawioralne, technologiczne oraz tempo poprawy efektywności energetycznej. Prognozy uwzględniają również prowadzoną politykę energetyczną państwa i ogólnoświatowe trendy (np. rozwój energetyki rozproszonej, dekarbonizację gospodarki, rozwój elektromobilności, nowe paliwa i rozwiązania technologiczne). Metodyka i modele stosowane w procesie prognostycznym zostały opracowane przez uznane na świecie ośrodki badawcze, a ich przydatność do tego celu została potwierdzona szeregiem prac analitycznych wykonanych na zlecenie instytucji rządowych, przedsiębiorstw energetycznych i w projektach międzynarodowych (np. w przygotowaniu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030).

Prognozy te wykonywane są w podziale na wszystkie stosowane paliwa i nośniki energii oraz sektory gospodarki krajowej. Obecnie modele umożliwiają generowanie prognoz zużycia paliw i energii w podziale na kierunki użytkowania takie jak np. urządzenia elektryczne, oświetlenie, przygotowanie CWU, gotowanie, ogrzewanie pomieszczeń, czy też klimatyzacja w gospodarstwach domowych. Analizy tego rodzaju umożliwiają ocenę przyszłych zmian w zakresie wykorzystania paliw i energii we wszystkich sektorach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym, paliw stałych, ciekłych i gazowych, etc..

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


WPŁYW ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ NA DOSTAWY ENERGII NA OBSZARZE DZIAŁANIA WYBRANEJ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNEJ

Energetyka rozproszona, czyli wytwarzanie energii w pobliżu miejsca jej odbioru implikuje konieczność zmiany dotychczasowego modelu systemu energetycznego. Odbiorca energii, który aktywnie uczestniczy w procesie wytwarzania energii elektrycznej, konsumuje energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadza do sieci. Proces ten znacząco wpływa na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności zaś oddziałuje na wielkość poboru energii elektrycznej z sieci. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii zmieniać będzie sposób zarządzania i eksploatacji sieci. Wymusi przede wszystkim na OSP i OSD szereg działań inwestycyjnych mających na celu m.in dostosowanie infrastruktury, tak aby zapewnić zdolność dostarczania klientom energii elektrycznej w określonych warunkach, miejscu i czasie. Zdecydowanie największy przyrost mocy w źródłach rozproszonych przewidywany jest wśród źródeł PV. Ich praca jest stosunkowo dobrze skorelowana ze wzrastającym w Polsce obciążeniem w szczycie letnim, które jest efektem rosnącego wykorzystania klimatyzacji. Jednak po przekroczeniu, przy określonych wielkościach mocy PV w systemie, mogą pojawiać się problemy ze zbilansowaniem w popołudniowej części dnia, wynikające z rosnącego zapotrzebowania w KSE oraz spadającej generacji PV. Ponadto, w przypadku wysokiej generacji PV oraz niskiego zapotrzebowania, mogą pojawiać się lokalne problemy w sieci dystrybucyjnej, np. wzrost napięć powyżej wielkości dopuszczalnych w sieci niskiego i średniego napięcia. Kluczową kwestią jest więc odpowiednie planowanie pracy systemu, w tym generacji ze sterowalnych i elastycznych źródeł.

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje wykonanie prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych produkcji energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich, jak również prognoz zużycia tej energii przez prosumentów na własne potrzeby. Projekcje te wykonywane będą z wykorzystaniem metod ilościowych, umożliwiających opis skomplikowanej charakterystyki badanego zjawiska, a także precyzyjne uwzględnienie wielu czynników mających wpływ na modelowaną i prognozowaną wielkość. Projekcje będą wykonywane w ścisłej współpracy z Klientem. Informacja o zużyciu energii elektrycznej w uzgodnionej formie i układzie danych pomiarowych, dotyczących generacji i poboru energii w określonych grupach odbiorców, stanowić będzie wsad do wykorzystanego w projekcji modelu.

Oferowana analiza będzie miała postać raportu zawierającego następujące elementy:

 • Metodyka oraz opis modeli użytych w prognozie,
 • Zestaw założeń, 
 • Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze działania spółki dystrybucyjnej, w rozdzielczości czasowej uzgodnionej z Klientem, z uwzględnieniem ilości energii zużywanej na własne potrzeby przez prosumentów,
 • Prognoza produkcji energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich w perspektywie 2030 r.: (w podziale na rodzaj mikroinstalacji OZE, moc zainstalowaną [MW], ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej [MWh]).

Wyżej wymienione projekcje zostaną sporządzone dla scenariusza, opartego na najbardziej aktualnych założeniach, dotyczących prognoz makroekonomicznych (PKB uwzględniające wpływ COVID-19, inflację, kursy wymiany walut EUR/PLN, USD/PLN), prognozy demograficznej, projekcji średnich temperatur zewnętrznych oraz liczby stopniodni grzania i chłodzenia, przewidywanego tempa rozwoju energetyki prosumenckiej.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH, WĘGLOWYCH, I GAZOWYCH ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Celem analizy jest ocena najbardziej korzystnych z punktu widzenia całkowitych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo opcji technologicznych wytwarzania energii elektrycznej.

Opracowanie zawierać będzie najnowsze szacunki odnośnie kosztów wytwarzania energii elektrycznej dla szerokiego zestawu technologii, które są rozpatrywane do uruchomienia 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Uwzględnione zostaną w nim jedynie te technologie, które znajdują się obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju, umożliwiającym ich komercyjne zastosowanie, oraz te, dla których osiągnięcie takiego poziomu przewiduje się w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Oferowana analiza będzie miała postać raportu zawierającego następujące elementy:

 1. Opis metodyki wykonania pracy.

 2. Zestaw założeń analizy dotyczących:

  • rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie do 2050 roku, 

  • jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla poszczególnych technologii,

  • cen paliw,

  • kosztów uprawnień do emisji CO2,

  • parametrów technicznych rozpatrywanych technologii,

  • czasu budowy jednostek wytwórczych reprezentujących daną technologię,

  • stopy dyskonta i kosztu kapitału.

 3. Obliczenia jednostkowych kosztów wytwarzania zdyskontowanych na rok rozpoczęcia eksploatacji dla założeń przyjętych w rozpatrywanym wariancie 

 4. Analiza wrażliwości wyników analizy na zmiany podstawowych parametrów w oparciu 
  o zasadę ceteris paribus (nakłady inwestycyjne, stopa dyskonta, współczynnik obciążenia CF, koszt paliwa, koszt zakupu uprawnień do emisji CO2)

 5. Podsumowanie i wnioski.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl