Logo

STRATEGIE ZAKUPOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje usługę wsparcia strategicznego zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, której celem jest zmniejszenie kosztów dostaw energii ponoszonych przez klientów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które dokonują zakupu energii na podstawie umów bazujących na indeksach giełdowych. Jak wiadomo, ceny energii na giełdach zmieniają się dynamicznie, a więc dobrze jest wiedzieć jak mogą one się kształtować w przyszłości, aby móc kupić energię w okresach z najniższą ceną. Właściwy wybór momentu zakupu w dużym stopniu rzutuje na wyniki finansowe firmy. Do tego potrzebne są dokładne prognozy notowań cen SPOT i w kontraktach terminowych. ARE S.A. oferuje swoje wsparcie w tym obszarze, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w prognozowaniu energetycznym, bogaty warsztat narzędziowy oraz zespół doświadczonych specjalistów.

Zakres oferty

ARE w ramach oferty proponuje przygotowanie rekomendacji w zakresie strategii cenowej (zawarte w specjalnie przygotowanym Raporcie), które z punktu widzenia klienta będą optymalne pod względem kosztowym.  Raport będzie zawierał:

 1. Syntetyczną charakterystykę rynku energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego w Polsce 
 2. Analizę dotychczasowej strategii zakupowej energii u klienta 
 3. Analizę zużycia energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego u klienta
 4. Rekomendacje w zakresie optymalnej strategii budowania ceny energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego
 5. Prognozy cen energii na TGE (ceny SPOT i w kontraktach terminowych), uwzględniające analizę ryzyka wzrostu/spadku cen  

Metodyka

W pracy zostanie wykorzystany model cen energii elektrycznej, uwzględniający kluczowe czynniki wpływające na poziom notowań RDN:

 1. Poziom zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Energetycznym
 2. Przewidywane obciążenie poszczególnych jednostek wytwórczych (el. węglowe WK/WB, el. gazowe, el. biomasowe, el. biogazowe, el. wodne, el. wiatrowe, el. fotowoltaiczne, ec. zawodowe, ec. przemysłowe, pozostałe)
 3. Planowane wyłączenia JWCD
 4. Nieplanowane wyłączenia JWCD (na podstawie analizy historycznej)
 5. Możliwości importowo-eksportowe energii elektrycznej i sytuację na rynkach ościennych (z uwzględnieniem ograniczeń na przesyle)
 6. Ceny paliw pierwotnych (węgiel, gaz ziemny, biomasa)
 7. Ceny uprawnień do emisji CO2
 8. Pozostałe koszty środowiskowe
 9. Koszty O&M (stałe i zmienne pozapaliwowe).

W modelu prognoz cen energii elektrycznej, uwzględnione zostaną takie elementy jak: korelacja cen energii elektrycznej z innymi czynnikami rynkowymi, relacja cen na rynku krajowym z cenami na rynkach ościennych i wpływ polityki energetycznej i regulacji rynkowych na kształtowanie się cen energii elektrycznej. 

Mechanizm formowania ceny hurtowej na rynku energii określony zostanie w oparciu o krzywą merit order (w danej chwili, do systemu włączane są tylko elektrownie o sumarycznej mocy odpowiadającej popytowi, uszeregowane w kolejności od najbardziej efektywnej, konkurujące ze sobą kosztem krańcowym - SRMC). Ostatnia z jednostek wytwórczych domykająca bilans w danej godzinie, będzie wyznaczać cenę na rynku. Przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na obecną i przewidywaną sytuację na rynku paliw i energii w Polsce i w Europie, w tym ryzyko wystąpienia czasowych ograniczeń w dostępności paliw.

W modelu cen gazu przewiduje się wykorzystanie danych historycznych cen gaz na Rynku Dnia Bieżącego i notowań produktów terminowych (BASE, Y, Q, M) na TGE, danych z rynku TTF oraz najbardziej aktualnych projekcji cen gazu ziemnego w imporcie do UE, sporządzonych przez uznane ośrodki badawcze. Zostaną uwzględnione w projekcjach cenowych kluczowe czynniki (popytowe i podażowe) wpływające na poziom cen gazu ziemnego w Europie i Polsce, takie jak:

 • poziom wydobycia krajowego
 • poziom dostaw gaz skroplonego LNG
 • poziom dostaw z innych kierunków, z uwzględnieniem obecnej sytuacji na rynku gazu w Europie
 • poziom napełnienia magazynów gazu w kraju i w UE
 • prognozy cen LNG w imporcie do UE.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


PROGNOZY POPYTU I PODAŻY WODORU W POLSCE

Jednym z kluczowych elementów w osiągnięciu celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych UE będzie rozwój technologii wytwarzania i zastosowania wodoru w gospodarce. Wodór jak wiadomo może być wykorzystywany zarówno jako surowiec, paliwo lub nośnik, albo magazyn energii. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał podmiotów działających w ramach tego nowopowstającego sektora, potrzebna jest przemyślana strategia, bazująca na możliwie najbardziej aktualnych projekcjach rozwoju tego rynku. Punktem wyjścia w formułowaniu strategii rozwojowych każdego sektora są przede wszystkim analizy potencjalnych obszarów zastosowań oraz możliwości produkcyjnych. Zgodnie z założeniami unijnej polityki energetycznej, głównym źródłem pozyskania wodoru w Europie ma być elektroliza oparta na energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Ważnym pytaniem w tym kontekście jest, ile wodoru będziemy w stanie wyprodukować, biorąc pod uwagę potencjał rozwoju OZE w Polsce w poszczególnych perspektywach czasowych? Kolejnym ważnym pytaniem jest, ile wodoru potrzebujemy, żeby zdekarbonizować sektory takie jak: transport, przemysł, energetyka czy ciepłownictwo?

Raport prezentować będzie obecny stan rynku wodoru, perspektywy jego rozwoju w przyszłości oraz gałęzie gospodarki, w których paliwo to znajdzie zastosowanie, dla różnych scenariuszy dekarbonizacji polskiej gospodarki. Kwestie związane z możliwością produkcji tego paliwa oraz kształtowania się popytu stanowić będą największą wartość dodaną tego raportu.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


BIULETYN WĘGLOWY

Zmieniająca się sytuacja na rynku międzynarodowym i krajowym w zakresie dostępności i cen surowców energetycznych, wymaga bieżących danych i analiz przy podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych. Agencja Rynku Energii oferuje przygotowywanie co miesiąc zestawienia niezbędnych informacji o wolumenie i cenach węgla kamiennego na rynku krajowych i europejskim.

Dane o rynku krajowym zawierają informacje o cenach i wolumenach sprzedaży węgla energetycznego do elektrowni, elektrociepłowni i energetyki przemysłowej. Dodatkowo przedstawione zostaną dane o wydobyciu i zapasach węgla. W biuletynie zostaną również przedstawione wybrane aspekty międzynarodowego handlu węglem energetycznym w zakresie eksportu i importu polskiego surowca (w podziale na kraje i wielkość dostaw oraz ich ceny w USD/t), a także importu węgla energetycznego przez kraje UE-27 ogółem (w podziale na kraje dostawców oraz wolumeny i ceny w USD/t), z dodatkowymi danymi dla wybranych krajów Wspólnoty.

Opracowanie to jest skierowane do podmiotów z sektora handlu węglem energetycznym aktywnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Przedstawione dane mają na celu umożliwić monitoring otoczenia rynkowego i ułatwić ocenę działalności podmiotów handlujących tym surowcem. Poniżej przedstawiono proponowany zakres opracowania:

 1. Krajowy handel węglem energetycznym
  1. Wydobycie węgla kamiennego
  2. Wolumeny sprzedaży
  3. Wolumeny zużycia węgla w energetyce
  4. Ceny sprzedaży węgla kamiennego w Polsce
 2. Międzynarodowy handel węglem energetycznym
  1. Import węgla do wybranych krajów Europy
  2. Eksport polskiego węgla na rynki europejskie
  3. Import polskiego węgla w podziale na kraje importerów
 3. Ceny węgla na rynkach międzynarodowych
  1. Indeksy cen CIF ARA
  2. Bieżące stawki frachtowe
  3. Trendy zmian cen węgla 

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


ANALIZA PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH, W TYM AUDYT TECHNICZNY INSTALACJI PV

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV. 

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz-nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa¬nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE. 

W ramach analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji otrzymają Państwo:

 • prognozę produkcji energii elektrycznej z instalacji, 
 • spodziewane zyski z tytułu sprzedaży tej energii,
 • analizę NPV, IRR, ROI i innych wskaźników ekonomicznych,
 • analizę potencjalnych dochodów z aukcyjnego systemu wsparcia.

W celu przygotowania tak zdefiniowanego opracowania konieczne jest posiadanie dodatkowych danych od Zamawiającego:

 • Planowana moc inwestycji,
 • Lokalizacja planowanej farmy fotowoltaicznej (działki),
 • Model i moc paneli fotowoltaicznych,
 • Model i moc inwerterów.

Istnieje również możliwość uzupełnienia potrzebnych do analizy danych technicznych przez ekspertów z Agencji Rynku Energii. W ramach analizy technicznej inwestycji, Klienci otrzymają prognozę produkcji energii elektrycznej z instalacji, uwzględniającą zmiany produktywności paneli PV na przestrzeni lat.

W ramach analizy technicznej inwestycji otrzymają Państwo prognozę produkcji energii elektrycznej z instalacji, uwzględniającą zmiany produktywności modułów PV na przestrzeni lat. Ponadto oferujemy wykonanie audytu funkcjonujących już farm fotowoltaicznych. Do czynności audytowych należy zaliczyć:

 • inspekcję wizualną – zbadanie doboru i poprawności montażu komponentów systemu, analiza dokumentacji (projekt, karty katalogowe, instrukcje montażu itp.) i porównanie ze stanem faktycznym,
 • pomiary elektryczne – pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i impedancji pętli zwarcia,
 • wykreślenie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V) – pomiar parametrów elektrycznych łańcucha modułów,
 • badanie elektroluminescencyjne (EL) – badanie występowania potencjalnych uszkodzeń modułów.

Oferowane badania zostaną przeprowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, instalowaniu, badaniu i audytowaniu instalacji fotowoltaicznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej usługi.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi oraz hybrydowymi przez potencjalnych użytkowników w Polsce, jest stale rosnące. Na rynku oferowanych jest coraz więcej modeli, a z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej ich nabywców. W tych nowych realiach, coraz bardziej świadomego ekologicznie społeczeństwa, elektryczna flota samochodowa, może stanowić wizytówkę nowoczesnego przedsiębiorstwa.

W związku z rosnącym zainteresowaniem samochodami elektrycznymi, nie tylko przez indywidualnych obywateli, ale również wśród firm komercyjnych, Agencja Rynku Energii S.A. wychodzi z propozycją wykonania badania opłacalności przejścia ze spalinowej floty samochodowej, na flotę elektryczną i/lub hybrydową. Usługę oferujemy zarówno dla przedsiębiorstw zainteresowanych stopniową wymianą kilku/kilkunastu samochodów na bardziej ekologiczne, jak i dla dużych firm, obsługujących setki takich pojazdów. 

W opracowaniu zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Opis polityki krajowej w zakresie elektromobilności:

  • Opis głównych aktów prawnych regulujących zagadnienie elektromobilości,

  • Opis najważniejszych planowanych systemów wsparcia dla elektromobilności, dedykowanych przedsiębiorcom – dotacje do budowy ładowarek lub do zakupu samochodów, itp.

 2. Analiza rynku pojazdów elektrycznych

  • Ile samochodów elektrycznych i hybrydowych jest sprzedawanych, jakich najczęściej marek i jakich modeli?

  • Prognozy rozwoju tego segmentu rynku,

  • Wyzwania jakie stoją przed segmentem rynku e-mobility.

 3. Stacje ładowania samochodów elektrycznych

  • Tempo rozwoju stacji ładowania, jakie typy stacji ładowania są odpowiednie, do jakich sytuacji?

 4. Analiza kosztów obecnej floty samochodowej przedsiębiorstwa (koszty paliwa, serwisu, wymiany aut, leasingu),

 5. Analiza kosztów przyszłej floty ekologicznej w przedsiębiorstwie (koszty prądu, serwisu, wymiany aut, leasingu),

 6. Wnioski z analizy

  • Analiza może być scenariuszowa, np. wymiana 25%, 50% aut na auta elektryczne lub hybrydowe,

 7. Porównanie kosztów pomiędzy flotami paliwowymi, a elektrycznymi lub hybrydowymi.

W zależności od indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa oraz oczekiwań co do poruszonych zagadnień z zakresu elektromobilności, szczegółowa tematyka opracowania może ulec zmianie.

W gotowym raporcie otrzymają Państwo odpowiedź na pytania: Czy e-mobility jest już opłacalne? Jeżeli tak, jakie oszczędności przyniesie taka zmiana w Państwa firmie?. Jeśli odpowiedź w bieżących realiach będzie jednak inna niż oczekiwana, w raporcie postaramy się wykazać, jakie zmiany muszą zajść na rynku aut ekologicznych, aby takie przedsięwzięcie stało się opłacalne.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


SAMOCHODY ELEKTRYCZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Opracowanie ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy odbiorcy indywidualnemu opłaca się zakupić samochód elektryczny zamiast spalinowego? „Samochody elektryczne dla klientów indywidualnych”, jest gotowym opracowaniem, zawierającym wybrane najpopularniejsze samochody elektryczne, osobowe i dostawcze, wraz z ich porównaniem ze spalinowymi odpowiednikami. 

Przedstawiona analiza TCO (całkowitego kosztu posiadania) przedstawi porównanie m.in. kosztów zakupu (formy finansowania), eksploatacji, ubezpieczenia i serwisowania pomiędzy samochodami elektrycznymi i spalinowymi. W efekcie pokazane zostanie w jakich warunkach eksploatacji samochód elektryczny będzie tańszy od samochodu spalinowego. Opisane zostanie również zagadnienie możliwości ładowania samochodu elektrycznego 
z ogólnodostępnych sieci ładowania.

W opracowaniu przedstawione zostaną również główne programy pomocowe 
i dofinansowania do zakupu samochodu elektrycznego przez odbiorcę indywidualnego, jak np. „Mój Elektryk”, oraz inne przywileje kierowców samochodów elektrycznych, jak np. darmowe parkowanie w wyznaczonych strefach miejskich.

Poniżej prezentujemy spis treści oferowanego opracowania:

 1. Analiza rynku pojazdów elektrycznych.
  1. Specyfika i charakterystyka samochodów elektrycznych,
  2. Kryteria doboru aut elektrycznych do analizy,
  3. Charakterystyka wybranych samochodów elektrycznych osobowych (marki, specyfikacja, ceny),
  4. Charakterystyka wybranych samochodów elektrycznych dostawczych (marki, specyfikacja, ceny).
 2. Stacje ładowania samochodów elektrycznych.
  1. Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych i dostępność ładowania w kraju,
  2. Średnie koszty ładowania samochodu elektrycznego.
 3. Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO) auta elektrycznego wraz z porównaniem z autem spalinowym.
  1. Analiza możliwych form finansowania (gotówka, kredyt, leasing konsumencki),
  2. Koszty ubezpieczenia, serwisu, ładowania,
  3. Inne dodatkowe koszty.
 4. Wnioski z analizy – porównanie aut elektrycznych ze spalinowymi.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


ELEKTROMOBILNOŚĆ W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

W związku z rosnącym zainteresowaniem i opłacalnością elektromobilności, Agencja Rynku Energii przedstawia opracowanie „Elektromobilność w małym i średnim przedsiębiorstwie” – raport na temat stanu faktycznego elektromobilności w Polsce.

W ramach tego raportu przeanalizowane zostaną zagadnienia:

 • całkowity koszt posiadania TCO, w tym:
  • opłacalność zakupu/leasingu operacyjnego/wynajmu samochodów elektrycznych, 
  • koszty serwisowania pojazdów elektrycznych,
  • koszty ładowania elektryków,
  • koszty ubezpieczenia pojazdu,
 • średnie koszty instalacji wallboxów do ładowania samochodów elektrycznych,
 • programy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw inwestujących w elektromobilność,
 • inne korzyści z użytkowania samochodów elektrycznych, jak np. darmowe parkowanie czy korzyści wizerunkowe.

W efekcie, w raporcie otrzymają Państwo odpowiedź na pytania: Czy i o ile tańsze jest użytkowanie samochodów elektrycznych? Które wybrane samochody elektryczne są najkorzystniejsze finansowo? Jakie są możliwości dofinansowania samochodów elektrycznych? 

Raport przedstawi analizę najpopularniejszych samochodów elektrycznych osobowych 
i dostawczych oraz ich porównanie ze spalinowymi odpowiednikami. Przedstawione porównanie zobrazuje w jakich warunkach eksploatacji (przebieg, koszty serwisu) zestawione samochody elektryczne będą bardziej opłacalne od spalinowych. W raporcie postaramy się również wykazać, jakie zmiany muszą zajść na rynku aut ekologicznych, aby takie przedsięwzięcie stało się definitywnie opłacalne.

Poglądowy spis treści raportu:

 1. Opis polityki krajowej w zakresie elektromobilności.
  1. Najnowsze nowelizacje Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
  2. Akty wykonawcze do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  3. Opis najważniejszych systemów wsparcia dla elektromobilności.
 2. Analiza rynku pojazdów elektrycznych.
  1. Specyfika i charakterystyka samochodów elektrycznych,
  2. Kryteria doboru aut elektrycznych do analizy,
  3. Charakterystyka wybranych samochodów elektrycznych osobowych (marki, specyfikacja, ceny),
  4. Charakterystyka wybranych samochodów elektrycznych dostawczych (marki, specyfikacja, ceny),
  5. Ile samochodów elektrycznych i hybrydowych jest sprzedawanych, jakich marek i jakich modeli.
 3. Stacje ładowania samochodów elektrycznych.
  1. Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych i dostępność ładowania w kraju,
  2. Średnie koszty instalacji wallboxów do ładowania aut elektrycznych,
  3. Średnie koszty ładowania samochodu elektrycznego.
 4. Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO) auta elektrycznego wraz z porównaniem z autem spalinowym.
  1. Analiza możliwych form finansowania (gotówka, wynajem, leasing),
  2. Koszty ubezpieczenia, serwisu i ładowania,
  3. Inne dodatkowe koszty i przywileje dla aut elektrycznych.
 5. Wnioski z analizy – porównanie aut elektrycznych ze spalinowymi.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


INDYWIDUALNE BADANIA ANKIETOWE

Badania statystyczne zaplanowane i wykonywane przez organy publiczne pod kierunkiem Prezesa GUS, niekiedy z udziałem innych organów lub urzędów państwowych, nie pokrywają wszystkich potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji czy placówek naukowych. Statystyka publiczna, a także inne, publicznie dostępne źródła informacji nie są w stanie rozpoznać i zaspokoić wszystkich indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Agencja Rynku Energii S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenia z obszaru badania i analityki gospodarki energetycznej, wykorzystując własne narzędzia informatyczne, pozwalające na szybkie gromadzenie i weryfikację danych, oferuje przeprowadzanie badań w terminach i zakresach pozwalających naszym Klientom na uzyskanie informacji niemożliwych do uzyskania inną drogą, uzupełniających ich wiedzę i pozwalających na pełniejsze rozpoznanie interesujących ich zagadnień.

Indywidualne badania statystyczne, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, obejmują wykonanie następujących prac:

 • opracowanie ankiety – kwestionariusza badawczego wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełniania,
 • wytypowanie respondentów do badania - w przypadku, kiedy Klient nie zechce sam określić próby badawczej (lub całej populacji),
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • opracowanie wyników badania, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta 
  w formie: 
  • tabel, 
  • wykresów, 
  • raportu analitycznego.

Kontakt:

Joanna Matysiak
tel. 22-444-20-80
mail: joanna.matysiak@are.waw.pl


OSZACOWANIE POTENCJAŁU BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE W KRAJU LUB WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH

W zmieniających się realiach rynkowych i prawnych, wiarygodne oszacowanie możliwości pozyskania biomasy, staje się zadaniem kluczowym dla podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, oparte o biomasę. 

Celem opracowania jest przedstawienie podaży biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne, w podziale na rodzaje biomasy oraz prognoza kształtowania się tej podaży do roku 2026. 

W szczególności analiza obejmie następujące rodzaje biomasy:

 • Biomasa agro: słoma, siano, biomasa z odpadów spożywczych;
 • Biomasa z upraw energetycznych;
 • Biomasa leśna: drewno z lasów, biomasa odpadowa z zakładów przetwarzających drewno;
 • Biomasa z innych źródeł: osady ściekowe, odchody zwierzęce.

W opracowaniu zaprezentowane zostaną dane historyczne na temat podaży biomasy, właściwości fizyko-chemiczne najważniejszych paliw biomasowych oraz cen biomasy, wykorzystywanej w energetyce. W pracy przedstawiona zostanie również prawdopodobna ścieżka cenowa poszczególnych rodzajów biomasy wraz z prognozą ich podaży do roku 2026. 

Dodatkowo w opracowaniu znajdzie się przegląd głównych producentów i konsumentów biomasy w Polsce, przegląd planowanych inwestycji i aukcji OZE dla źródeł biomasowych. 

W przypadku zamówienia opracowania dla całego kraju, oferujemy również analizę danych historycznych na temat importu i eksportu biomasy, wraz z prognozą do roku 2026.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


PERSPEKTYWY WZROSTU ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ W RÓŻNYCH REJONACH POLSKI

Opracowanie składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na: sektory gospodarki, województwa i regiony, segmenty klientów.
Analizie poddane zostaną kierunki energetycznego i nieenergetycznego zużycia gazu w Polsce oraz warunki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, determinujące wybór i zastosowanie gazu ziemnego w poszczególnych kierunkach użytkowania.

Przedstawione zostaną również dane historyczne dotyczące dostaw gazu do Polski oraz zdolności magazynowych.

Omówiony zostanie wpływ III pakietu liberalizacyjnego na polski rynek gazu, w tym na infrastrukturę gazowniczą.

W części drugiej opracowania zostaną przedstawione perspektywy i możliwości wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju ogółem i w wybranych regionach w perspektywie długoterminowej.

Analiza obejmie sytuację gospodarczą poszczególnych regionów Polski pod kątem zidentyfikowania przyszłych potencjalnych odbiorców gazu, tj. przedsiębiorstw będących dużymi konsumentami paliw i energii, którzy nie zostali dotychczas przyłączeni do sieci gazowej, a także przedsiębiorstw zużywających niewielkie ilości gazu.

Kontakt:

Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


STUDIUM WYKONALNOŚCI BIOGAZOWNI

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy-skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga-zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regulacjami. 

Proponujemy Państwu kompletną analizę typu greenfield, czyli kompleksowe opracowanie studium wykonalności instalacji. Studium może zostać wykonane przy braku preferowanych założeń dotyczących projektowanej inwestycji lub dla wybranej przez Klienta technologii budowy biogazowni, wraz z optymalnym sposobem zapewnienia dostaw substratów organicznych.

Dla projektów typu greenfield proponujemy opracowanie biznes planu oraz modelu finansowego, na podstawie danych zewnętrznych lub dostarczonych przez Klienta. W ramach biznesplanu przeanalizowane zostaną kluczowe aspekty funkcjonowania biogazowni w warunkach polskich oraz elementy jej otoczenia biznesowego, w tym między innymi:

 • analiza możliwości pozyskania substratów w ilości zabezpieczających potrzeby instalacji;
 • charakterystyka biogazowni w Polsce (liczba instalacji, struktura właścicielska, wykorzystywane substraty, wysokość nakładów inwestycyjnych, produkcja energii elektrycznej i cieplnej),
 • analiza lokalnego rynku ciepła,
 • otoczenie regulacyjne biogazowni w Polsce (wysokość wsparcia dla instalacji, procedury przyłączania do sieci, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE, obrót świadectwami pochodzeniami, taryfikacja ciepła),
 • wstępna ocena oddziaływania na środowisko,
 • prognozowane ścieżki cenowe dla energii elektrycznej.

Model finansowy biogazowni zostanie oparty na założeniach własnych lub założeniach dostarczonych przez Klienta. Model finansowy przedstawiał będzie wartości wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR) w zależności od zmieniających się zewnętrznych parametrów (np. kosztów przyłączenia do sieci, rocznej produktywności instalacji, cen energii elektrycznej, kosztów substratów, czy wartości współczynnika korygującego).

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl