Logo

ANALIZA BIEŻĄCA RYNKU DETALICZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ w POLSCE w 2024 ROKU

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Analiza skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat. 
W opracowaniu przedstawiono zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpływ na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Nie zabraknie również odniesienia do zdarzeń z ostatnich dwóch lat ze względu na ich zdecydowany wpływ na rynek energii elektrycznej, wielkość i strukturę sprzedaży oraz ceny energii, które w 2022 roku wzrosły do tego stopnia, że w 2023 roku były one regulowane. Na wzrost cen energii wpłynął silny wzrost cen paliw kopalnych oraz utrzymujące się na wysokim poziomie ceny uprawnień do emisji CO2.. Napaść Rosji na Ukrainę oraz wynikające z niej wprowadzone sankcje to czynniki mające wpływ na globalną gospodarkę oraz na sytuację 
w kraju i w Europie. Sytuacja znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen energii rynku detalicznego, które zostały ograniczone poprzez wdrożone wsparcie dla odbiorców. 

W kontekście zachodzących zjawisk, wydanie roku 2024 będzie nadal szczególnie interesujące i przydatne dla uczestników rynku detalicznego zarówno w obszarze cen, jak i do wyników przedsiębiorstw obrotu. Analizie poddane zostaną w szczególności informacje dotyczące:

 1. Zmiany wolumenu sprzedaży energii i liczby odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD).
 2. Rozwoju zasady TPA.
 3. Cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD), z podatkiem akcyzowym i po jego wyeliminowaniu.
 4. Struktury i ceny zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu.
 5. Rentowności i marży na działalności energetycznej.

Działalność spółek, które już uczestniczą w rynku detalicznym, zostanie przedstawiona na tle konkurencji, tj. średniej dla wybranych konkurentów (tzw. „peer group”) oraz średniej dla danego segmentu przedsiębiorstw obrotu (zasiedziałych POSD i pozostałych PO).

Analizowane wielkości zostaną zaprezentowane w formie tabelarycznej lub graficznej. Przedstawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego, będzie skutecznym narzędziem dla kadry zarządzającej, mogącym przyczynić się do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku energii.

Kontakt:

Piotr Mielziuk
tel. 22-444-20-63
mail: piotr.mielziuk@are.waw.pl 


ANALIZA BIEŻĄCA RYNKU HURTOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ w POLSCE w 2024 ROKU

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Opracowanie skierowane jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem zewnętrznych analiz rynku, stanowiąc jeden ze scenariuszy do określenia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej. 

W raporcie przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu. 

W szczególności opracowanie będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Rynki Dnia Następnego i Bieżącego (SPOT):
  • Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Dobowo Godzinowy na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
   (Ceny i wolumen energii elektrycznej w transakcjach zawartych w ramach notowań ciągłych i kursu jednolitego r-d-r)
 • Rynki terminowe:
  • Rynek Towarowy Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Terminowy Energii Elektrycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
  • Transakcje pozasesyjne OTC
   (Ceny i wolumen energii elektrycznej w kontraktach tygodniowych, kwartalnych oraz rocznych z dostawą na najbliższy rok oraz przyszłe lata. Analiza czynników wpływających na zmiany cen energii elektrycznej takich jak: udostępnione zdolności przesyłowe na połączeniach synchronicz¬nych w przetargach dziennych i miesięcznych, krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne, ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na ościennych giełdach energii elektrycznej, dostępność bloków energetycznych w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych, bie¬żące i przyszłe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ceny sprzedaży węgla energetycznego w polskich kopalniach oraz na rynkach międzynarodowych.
 • Rynek bilansujący energii elektrycznej:
  (Ceny i wolumen energii elektrycznej na rynku bilansującym)
  • Ceny i kierunki sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców oraz przedsiębiorstwa obrotu.
 • Rynki Praw Majątkowych:
  • Rynek Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Praw Majątkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
   (Ceny i wolumen w transakcjach zawartych w trakcie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych, podaż i popyt na świadectwa pochodzenia wyznaczony na podstawie kwartalnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce).

Na podstawie notowań rynku dnia następnego (produktów godzinowych) w danym kwartale utworzona zostanie „uśredniona doba”, dla której cena dostawy energii elektrycznej dla każdej godziny będzie średnią z danego kwartału, dodatkowo wyznaczona zostanie „minimalna i maksymalna doba” złożona z minimalnych i maksymalnych cen energii elektrycznej z dostawą dla danych godzin w danym kwartale. 

W przypadku rynków terminowych zostaną utworzone syntetyczne wyniki notowań na rynkach terminowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Dodatkowo w oparciu o zewnętrzne czynniki takie jak wskaźniki makroekonomiczne, kwartalne ceny paliw, przestoje bloków energetycznych, możliwe będzie określenie trendów cenowych energii elektrycznej, w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


KOGENERACJA - paliwa - opłacalność

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Od wielu lat produkcja energii elektrycznej w kogeneracji jest promowana, jest to bowiem technologia proekologiczna.

W proponowanej kwartalnej analizie, pokażemy Państwu w jakim stopniu aukcyjna forma wsparcia lub jej brak, wpływa na wyniki, i tym samym rentowność jednostek kogeneracyjnych energetyki zawodowej. Czy wszystkie jednostki wymagały wsparcia, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami na poszczególnych paliwach (węgiel kamienny, paliwo gazowe, biomasa), ze szczególnym uwzględnieniem kosztów CO2 i kosztów paliwa. 

Elektrociepłownie, podzielone zostaną na grupy w zależności od rodzaju zużywanego paliwa (węgiel kamienny, paliwo gazowe, biomasa), a następnie na podgrupy pod względem poziomu zainstalowanej mocy: 

 • w przypadku elektrociepłowni pracujących w oparciu o węgiel kamienny będą to cztery grupy (moc elektryczna powyżej 200 MW; od 100 MW do 200 MW; od 50 MW do 100MW i od 1 MW do 50 MW),
 • jednostki pracujące w oparciu o paliwo gazowe, podzielone zostaną na dwie grupy (o mocy zainstalowanej powyżej 50 MW i o mocy zainstalowanej od 1MW do 10 MW.
 • elektrociepłownie biomasowe - jedna grupa o mocy zainstalowanej od 1MW do 50MW.

Przeanalizowane zostaną między innymi:

 • produkcja energii, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 • rachunki wyników (na energii elektrycznej i na działalności energetycznej),
 • jednostkowe przychody, w tym przychody z tytułu premii gwarantowanej/kogeneracyjnej ,
 • jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, 
 • jednostkowe techniczne koszty wytwarzania (koszty stałe i zmienne ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej pozycji – kosztów paliwa),
 • ceny sprzedawanej energii elektrycznej,
 • marża na energii sprzedanej,
 • rentowność na energii elektrycznej,
 • rentowność na działalności energetycznej,
 • koszty CO2 ( PLN/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej),
 • produktywność wytwarzania energii elektrycznej (na 1 MW mocy zainstalowanej).

Wybrane wielkości (rentowność, jednostkowe koszty, ceny) przedstawione zostaną w formie rankingu dla poszczególnych jednostek wytwórczych (bez możliwości identyfikacji podmiotu – wyjątek mogą stanowić jednostki będące własnością Zamawiającego).

Analizie poddane zostaną poszczególne kwartały 2023 roku, w odniesieniu do odpowiednich kwartałów roku poprzedniego.

W opracowaniu przedstawione zostaną informacje o przeprowadzonych aukcjach i ich wynikach.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


KWARTALNE RACHUNKI WYNIKÓW DLA ALTERNATYWNYCH GRUP PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU (PO)

Przedmiotem analizy jest przygotowanie zestawu danych, prezentujących rachunek wyników na działalności energetycznej, dla określonych grup przedsiębiorstw obrotu (PO), prowadzących sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Informacje dotyczyć będą okresów sprawozdawczych (kwartalnych) 2023 roku. 

Dane dla kolejnych kwartałów zaprezentowane zostaną w układzie narastającym. 

Dane dotyczące rachunku wyników dla poszczególnych grup i okresów, zaprezentowane zostaną w tabelach, wg wzoru zamieszczonego poniżej:

 • Przychody ze sprzedaży 
 • Razem koszty uzyskania przychodów
  w tym: 
  • koszty energii zakupionej,
  • pozostałe opłaty w zakresie obrotu,
  • koszty umorzonych praw majątkowych i opłaty zastępczej,
  • koszty działalności własnej,
  • akcyza,
 • Wynik na sprzedaży.
 • Pozostałe przychody.
 • Pozostałe koszty.
 • Przychody finansowe.
 • Koszty finansowe.
 • Wynik.

Rachunek wyników zaprezentowany zostanie dla trzech podgrup przedsiębiorstw obrotu (PO):

 1. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym przekroczył 500 GWh.
 2. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym był mniejszy lub równy 500 GWh i większy od 100 GWh.
 3. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym był mniejszy lub równy 100 GWh.

Jednocześnie z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej (dane dla grupy z minimum trzema podmiotami, w której każdy z nich nie ma pozycji dominującej - 75% udziału), liczba prezentowanych podgrup w wybranych okresach może ulec ograniczeniu.

Do opracowania dołączone zostaną listy spółek obrotu (PO) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym i wchodzącym w skład poszczególnych podgrup w każdym okresie sprawozdawczym.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


KOSZTY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH NA WĘGLU KAMIENNYM

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. Jednymi z kluczowych czynników determinujących wyniki finansowe są: poziom cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla kamiennego. 

Jak wygląda sytuacja obecnie, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami, jak kształtują się ceny sprzedawanej energii, co wpływa na poziom osiąganych wyników. Wreszcie jaki wpływ na poziom kosztów, mają ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny węgla kamiennego.

Na te pytania, spróbujemy odpowiedzieć w naszym opracowaniu. Proponujemy wykonanie kwartalnej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach produkujących energię, w oparciu o węgiel kamienny. Elektrownie podzielone zostaną na dwie grupy, pod względem poziomu mocy zainstalowanej (do 1000 MW i o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW).

Przeanalizowane zostaną między innymi:

 • rachunki wyników (na energii elektrycznej i na działalności energetycznej),
 • jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, które obejmą: koszty działalności własnej, koszty umorzonych praw majątkowych, koszty sprzedaży, koszty zarządu, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
 • jednostkowe techniczne koszty wytwarzania (koszty stałe i zmienne ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej pozycji – kosztów paliwa),
 • koszty zużytego węgla kamiennego (PLN/tonę i PLN/GJ) oraz ilość zużytego węgla,
 • ceny sprzedawanej energii elektrycznej,
 • marża na energii sprzedanej,
 • rentowność na energii elektrycznej,
 • rentowność na działalności energetycznej,
 • koszty CO2 (PLN/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej),
 • produktywność wytwarzania energii elektrycznej (na 1 MW mocy zainstalowanej).

Wybrane wielkości (rentowność, jednostkowe koszty, ceny) przedstawione zostaną w formie rankingu dla poszczególnych jednostek wytwórczych (bez możliwości identyfikacji podmiotu – wyjątek mogą stanowić jednostki będące własnością zamawiającego).

Analizie poddane zostaną poszczególne kwartały 2023 roku, w odniesieniu do odpowiednich kwartałów roku poprzedniego. 

Kontakt:

Mariusz Sowa
tel. 22-444-20-65
mail: mariusz.sowa@are.waw.pl 


MONITORING PRZEDSIĘBIORSTWA – DANE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE KONKURENCJI

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Z doświadczenia i opinii dotychczasowych odbiorców naszego opracowania wynika, że jest to sprawdzone narzędzie niezwykle przydatne dla kadry zarządzającej do prowadzenia analizy i oceny działalności ekonomiczno-finansowej. Zawiera szerokie spektrum zestawów danych i wskaźników (około 100), dotyczących zarówno całokształtu działalności przedsiębiorstwa jak i działalności energetycznej, charakteryzujących funkcjonowanie i efektywność gospodarowa¬nia przedsiębiorstwem. W kolejnym 2024 roku, opracowanie zawierać będzie uaktualniony zbiór kwartalnych informacji, prezentowanych w formie tabelarycznej i graficznej. W celu umożliwienia porównania i określenia pozycji własnej firmy na tle innych uczestników rynku, wyniki Państwa spółki zostaną przedstawione na tle wielkości minimalnych, maksymalnych, średnich jak i wielkości kwartyli w grupie przedsiębiorstw. W celu pogłębienia analizy porównawczej, dla wytwórców wchodzących w skład grup energetycznych, zaprezentowane zostaną średnie wielkości wskaźników, charakteryzujące działalność wytwórczą własnej grupy.

W raporcie przedstawione zostaną między innymi informacje dotyczące:

 • rentowności,
 • wykorzystania i finansowania majątku,
 • płynności, zadłużenia i zdolności spłaty zadłużenia,
 • kosztów pracy,
 • produkcji energii elektrycznej i ciepła,
 • struktury sprzedaży energii elektrycznej i ciepła,
 • cen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, jednostkowych kosztów wytwarzania,
 • wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych do odbiorców posiadają¬cych umowy kompleksowe w podziale na napięcia,
 • wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej/usług dystrybucyjnych do odbiorców końcowych z umowami sprzedaży w podziale na napięcia,
 • wolumenów i cen zakupu energii elektrycznej/usług przesyłowych i dystrybucyjnych.

Kontakt:

Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 


MONITORING ZUŻYCIA BIOMASY w ENERGETYCE

PAKIET 12 OPRACOWAŃ MIESIĘCZNYCH 
PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH + OPRACOWANIE ROCZNE

Celem opracowania jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rynku biomasy wykorzystywanej energetycznie. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne wpływają na poziom cen jak i wielkość oraz strukturę zużycia biomasy w energetyce zawodowej. 

W skład pakietu „Monitoring zużycia biomasy w energetyce” wchodzić będą zeszyty miesięczne, kwartalne oraz roczne. 

Edycja miesięczna zawierać będzie następujące dane:

 • wielkości zużycia biomasy (miesięcznego),
 • uśrednione wartości opałowe zużywanej biomasy w danym miesiącu (minimalna, średnia i maksymalna),
 • dane o produkcji energii elektrycznej z biomasy w podziale na grupy jednostek wytwórczych.

Wielkości te będą odnoszone do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. 

Edycja kwartalna przedstawiać będzie szacunki: 

 • wielkości zużycia biomasy (kwartalnego), 
 • uśrednione wartości opałowe zużywanej w energetyce zawodowej biomasy (minimalna, średnia i maksymalna),
 • dane o produkcji energii elektrycznej z biomasy w podziale na grupy jednostek wytwórczych,
 • cen biomasy w energetyce zawodowej (cena minimalna, maksymalna i średnia).

Wielkości te zostaną odniesione do analogicznego kwartału ubiegłego roku. 

Edycja roczna „Monitoringu zużycia biomasy w energetyce” obejmie sektory elektroenergetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa. 

Dane dotyczące elektroenergetyki zawodowej obejmować będą między innymi: 

 • wielkość i strukturę zużycia biomasy, 
 • ceny poszczególnych rodzajów biomasy (m.in. biomasę leśną, z upraw energetycznych, odpady z rolnictwa, pozostałe paliwa z biomasy), 
 • uśrednione wartości opałowe zużywanej w energetyce zawodowej biomasy (minimalna, średnia i maksymalna),
 • produkcję energii elektrycznej brutto z wykorzystaniem biomasy.

W przypadku energetyki przemysłowej, podane informacje dotyczyć będą: 

 • produkcji energii elektrycznej z biomasy (MWh), 
 • struktury zużywanej biomasy (analogicznie jak w przypadku energetyki zawodowej), 
 • wielkości zużycia biomasy.

Informacje dotyczące ciepłownictwa będą obejmowały: 

 • wielkość zużycia biomasy w rozbiciu na m. in. Biomasę leśną, z upraw energetycznych, odpady z rolnictwa, organiczne stałe odpady komunalne, pozostałe paliwa z biomasy, 
 • ceny poszczególnych rodzajów biomasy (m.in. biomasę leśną, z upraw energetycznych, odpady z rolnictwa, organiczne stałe odpady komunalne, pozostałe paliwa z biomasy), 
 • strukturę zużycia biomasy według województw. 

Wszystkie wymienione wielkości zestawione zostaną z wartościami z roku ubiegłego. 

Dodatkowo w każdym opracowaniu jest możliwość przedstawienia szerszych informacji na temat przedsiębiorstwa zamawiającego, takich jak: 

 • udział w produkcji energii elektrycznej z biomasy wśród wszystkich wytwórców sektora,
 • zużycie biomasy przez jednostki zamawiającego na tle konkurencji (zużycie masowe i kaloryczność zużywanej biomasy). 

Pakiet „Monitoring zużycia biomasy w energetyce”, będzie zawierał komplet niezbędnych informacji o dynamicznie rozwijającym się rynku. Kwartalne i roczne dane o cenach biomasy pozwolą oszacować efektywność strategii zakupu paliw, natomiast bieżąca i historyczna analiza wielkości zużycia biomasy, pozwoli oszacować przyszłą wielkość konsumpcji.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


PROGNOZA WARTOŚCI INDEKSU WĘGLOWEGO PSCMI 1 W LATACH 2024-2026

W opracowaniu zostanie przedstawiona prognoza wartości indeksu PSCMI 1 w ujęciu miesięcznym na lata 2024 - 2026.

Zakres opracowania obejmie:

 • opis czynników wpływających na kształtowanie się cen węgla, w tym opis sytuacji na polskim i światowym rynku,
 • opis metodologii wykonanej prognozy,
 • prognozę wartości indeksu PSCMI 1,
 • analizę wyników prognozy.

Prognoza zostanie oparta na bieżących danych rynkowych, mających wpływ na ceny węgla. Dane te zostaną wcześniej przeanalizowane pod kątem ich wpływu na ceny paliw. Model, na podstawie którego zostanie wykonana predykcja wybrany został w oparciu o eksperckie analizy przedmiotowego zagadnienia. Metodologia oparta zostanie o regresję wieloraką, którą w skrócie można opisać jako szacowanie wartości zmiennej objaśnianej za pomocą wpływających na jej wartość, wartości zmiennych objaśniających.

Jako analizowane zmienne, wybrane zostaną spośród danych rynkowych i ekonomicznych te, których wpływ na poziom indeksu PSCMI 1 jest najbardziej znaczący. Analiza taka zostanie przeprowadzona każdorazowo, tak aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie zmiennych objaśniających. Wynik obliczeń poddany zostanie ocenie eksperckiej.
Oferujemy również możliwość przedłużenia okresu predykcji na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


STOS CENOWY DLA POLSKICH FARM WIATROWYCH NA POTRZEBY AUKCJI OZE

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

W opracowaniu znajdzie się analiza planowanych aukcji na nadchodzący rok, zgodnie 
z aktualną wiedzą w tym zakresie. Obejmie ona swoim zakresem proponowane wolumeny i ceny w poszczególnych koszykach oraz zestawienie technologii wytwarzania, które mogą ubiegać się o wsparcie w poszczególnych aukcjach.

Operatorzy instalacji wiatrowych przygotowują własne strategie w zakresie określenia warunków uczestnictwa w planowanych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej. W szczególności prowadzą rozpoznanie rynku pod kątem stworzenia optymalnej oferty cenowej. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej analizy, która pokaże jak w chwili obecnej radzą sobie polskie farmy wiatrowe na rynku hurtowym energii elektrycznej. Ranking cenowy farm wiatrowych, uzupełniony parametrami charakteryzującymi efektywność podmiotów z branży energetyki wiatrowej, pozwoli umiejscowić Państwa instalacje pośród podobnych podmiotów w Polsce.

Przedmiotowa analiza będzie miała charakter opracowania kwartalnego, w którym bez ujawniania danych umożliwiających identyfikację konkretnego podmiotu (wyjątek stanowią ewentualne jednostki stanowiące własność Zamawiającego), przedstawione zostaną wybrane wskaźniki dla farm wiatrowych, o mocy zainstalowanej od 10 MW włącznie. Opracowanie będzie prezentowało następujące wielkości:

 • Ceny sprzedaży energii elektrycznej, w PLN/MWh,
 • Jednostkowe przychody ze sprzedaży praw majątkowych, w PLN/MWh,
 • Jednostkowe koszty techniczne wytwarzania energii elektrycznej, w PLN/MWh,
 • Jednostkowa marża ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych w PLN/MWh,
 • Jednostkowe koszty energii elektrycznej sprzedanej z własnej produkcji, w PLN/MWh,
 • Produktywność wytwarzania energii elektrycznej, odniesiona do 1MW mocy zainstalowanej.

Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci rankingu dla poszczególnych instalacji wiatrowych.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl 


SYTUACJA TECHNICZNO-EKONOMICZNA SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO

PAKIET 4 OPRACOWAŃ KWARTALNYCH

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho-dzących zmian, który został oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycznej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Opracowanie zawiera między innymi informacje o:

 • zużyciu energii elektrycznej,
 • produkcji energii elektrycznej i zmieniającej się strukturze (szczególna uwaga skierowana jest na odnawialne źródła energii), imporcie i eksporcie,
 • strukturze i wielkości rynku hurtowego, 
 • zmianach na detalicznym rynku energii, rozwoju zasady TPA,
 • cenach energii na rynku hurtowym, u wytwórców oraz w przedsiębiorstwach obrotu w podziale na kierunki sprzedaży,
 • cenach detalicznych energii elektrycznej dla różnych grup odbiorców końcowych (z akcyzą i bez podatku akcyzowego),
 • opłatach dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych,
 • cenach brutto energii elektrycznej (łącznie z dystrybucją) w parytecie siły nabywczej (PPS) w krajach Unii Europejskiej,
 • kosztach wytwarzania, również jednostkowych w podziale na poszczególne technologie wytwarzania (w tym kosztach zużytych paliw),
 • kosztach dostarczania energii elektrycznej, 
 • jednostkowych kosztach energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych, w podziale na przedsiębiorstwa obrotu „zasiedziałe” i alternatywne przedsiębiorstwa obrotu,
 • rachunku wyników w poszczególnych podsektorach i grupach wytwórców (elektrownie na węglu kamiennym, elektrownie cieplne na węglu brunatnym, elektrownie cieplne na biomasę, elektrociepłownie opalane gazem, elektrociepłownie (bez BM i opalanych gazem), elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, 
 • wyniku na obrocie uprawnieniami do emisji CO2 w przedsiębiorstwach wytwórczych,
 • wynikach finansowych sektora elektroenergetycznego,
 • wynikach finansowych firm energetycznych, notowanych na GPW,
 • bilansach mocy i energii elektrycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w opracowaniu przedstawimy również udział w opłacie dystrybucyjnej obciążeń wynikających z istnienia opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, opłaty końcowej oraz opłaty mocowej.

Kontakt:

Piotr Mielziuk
tel. 22-444-20-63
mail: piotr.mielziuk@are.waw.pl