Logo

BENCHMARK EFEKTYWNOŚCI FARM FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

OPRACOWANIE ROCZNE

Energetyka fotowoltaiczna rozwija się w Polsce w bardzo dynamicznym tempie. W ostatnich dwóch latach oddano do eksploatacji kilka elektrowni fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej od 10MW, co umożliwia opracowanie raportu zawierającego ich zbiorcze parametry techniczno-ekonomiczne i finansowe.
Agencja Rynku Energii S.A. przygotowała analizę dotyczącą funkcjonowania w Polsce farm fotowoltaicznych, w oparciu o posiadane dane na temat produktywności, rentowności i poziomu zadłużenia tych instalacji. W naszej opinii, taka analiza powinna ułatwić podjęcie wstępnych decyzji inwestycyjnych dla nowych projektów farm fotowoltaicznych. W opracowaniu przedstawione zostaną dane zbiorcze, dla całego sektora PV (o mocy większej lub równej 10MW), jak i dane uśrednione, przeliczone na jednostkę produkcji MWh, tak aby móc przedstawić benchmarki funkcjonowania farm PV w Polsce. 
W celu uchwycenia ewentualnych zmian na rynku, dane techniczne i ekonomiczne zostaną przedstawione dla lat 2022-2023.
Zakres analizy obejmuje przede wszystkim:

  1. Porównanie miesięcznej efektywności farm PV w Polsce.

    Dodatkowo istnieje możliwość porównania efektywności farm PV będących własnością danego przedsiębiorstwa na tle reszty podsektora fotowoltaicznego.

  2. Zestawienie kosztów i rentowności działalności wytwórczej dla technologii fotowoltaicznej

  3. Przedstawienie wartości benchmarkowych (max i min) dla poszczególnych parametrów ekonomicznych analizowanej grupy farm PV.

Kontakt:

Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
mail: jakub.jaworski@are.waw.pl