PL EN DE

Poniżej znajdują się wynikowe informacje statystyczne opracowywane przez ARE w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska (jako ministra właściwego ds. energii) w ramach badań statystycznych: 1.44.01 Bilanse paliw i energii oraz 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo. Publikacje te dostępne są za darmo.

Aby zapoznać się z pozostałymi naszymi publikacjami zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do  sklepu internetowego. 

INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii. Prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej, przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej. W biuletynie prezentowane są dane miesięczne i narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku.

 

INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW CIEKŁYCH

Biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych w Polsce. Przedstawione są dane o wielkości produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego. Miesięcznik ukazuje się od sierpnia 2001 roku.


 

SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

Biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie elektroenergetycznym prezentowane w następującym układzie:

  • Bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce przemian energetycznych.
  • Wyniki finansowe poszczególnych podsektorów: wytwarzanie (w podziale na grupy elektrowni według nośników energii), dystrybucja, przesył oraz obrót energii elektrycznej; koszty wytwarzania energii elektrycznej; koszty działalności własnej.
  • Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, w tym dla odbiorców końcowych.

Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

 

SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE - KRAJOWY BILANS ENERGII

Kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie stosowanym w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii. Dla każdego nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych i w TJ. Biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz wskaźniki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych. Kwartalnik wydawany jest od 1992 roku.

Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

 

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

Kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim. Biuletyn zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe). Prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła. W biuletynie za cztery kwartały dodatkowo ujęte są informacje o kosztach wytwarzania ciepła. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

 

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

Wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotyczące krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce, stan urządzeń, sprawność przemian energetycznych i inne parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz średnie ceny i poziom sprzedaży energii. Prezentowane w opracowaniu tablice opracowywane są na podstawie danych statystycznych, uzyskiwanych w ramach realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej, danych operatywnych pochodzących od PSE S.A. oraz danych otrzymywanych z jednostek energetycznych na podstawie uzgodnień, bezpośrednio przez ARE S.A.

 

BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

Publikacja zawiera dane dotyczące bilansu energii pierwotnej, a więc informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów oraz o zużyciu globalnym nośników energii Dodatkowo obejmuje również wielkość produkcji i zużycia ogółem energii elektrycznej oraz wielkość zużycia nośników energii odnawialnej na produkcję ciepła i energii elektrycznej. Rocznik prezentuje w tablicach dane dla ostatnich 16 lat, natomiast wykresy pokazują dane w pełnym zakresie tj. od roku 1970. Dane dla ostatniego roku są danymi wstępnymi.

 

EMITOR. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH

Publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Dane obejmują ilość i parametry zużytych paliw, wielkości emisji zanieczyszczeń atmosfery (popiół lotny, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla). Rocznik ukazuje się od 1987 roku.

 

STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

Publikacja zawiera informacje o produkcji i zużyciu ciepła, mocach cieplnych, długościach rurociągów, cenach i kosztach wytwarzania ciepła m. in. w układach wojewódzkich. Rocznik ukazuje się od roku 1994.