szukaj
are_logo

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

21 marca 2015 EC B─Ödzin SA jako ostatnia ze spó┼éek energetycznych notowanych na GPW opublikowa┼éa raport za 2014 rok. Ta najmniejsza spó┼éka, (w┼Ťród siedmiu firm sektora notowanych na GPW), odnotowa┼éa wyra┼║n─ů popraw─Ö sytuacji, szczególnie gdy we┼║miemy pod uwag─Ö strat─Ö z jak─ů firma „boryka┼éa” si─Ö rok wcze┼Ťniej. Obserwujemy wzrost przychodów operacyjnych (o 7 mln PLN tj. o 4,9%), a przede wszystkim dodatni, wysoki wynik zarówno EBIT jak i zysk netto. Korzystna zmiana wyniku by┼éa w du┼╝ej mierze efektem ograniczenia kosztów w spó┼éce.

Tabela ┼ü─ůczny wynik na ca┼éokszta┼écie dzia┼éalno┼Ťci – raporty skonsolidowane 1)
(styczeń - grudzień)

Wyszczególnienie Przychody operacyjne Dynamika EBIT Dynamika Zysk netto Dynamika
2013 2014 2013 2014 2013 2014
mln PLN % mln PLN % mln PLN %
GK PGE 30 947 29 698 96,0 4 847,0 5 096,0 105,1 3 971,0 3 657,0 92,1
GK TAURON PE 19 259 18 674 97,0 1 934,1 1 830,1 94,6 1 346,5 1 185,6 88,0
GK ENEA 9 480 10 173 107,3 905,9 1 186,5 131,0 722,5 909,1 125,8
GK ENERGA 11 585 10 698 92,3 1 194,8 1 446,2 121,0 743,0 1 006,2 135,4
GK ZEPAK 2 790 2 768 99,2 358,5 147,4 41,1 231,5 78,5 33,9
GK KOGENERACJA 937 916 97,8 123,9 57,7 46,5 79,8 50,0 62,7
Ec B─Ödzin 132 139 104,9 -7,0 21,2 x -5,6 17,3 x


Spo┼Ťród grup kapita┼éowych, na uwag─Ö zas┼éuguj─ů informacje zaprezentowane przez GK ENEA. Przychody operacyjne to ┼Ťrodki o 693 mln PLN (tj. o 7,3%) wi─Öksze ni┼╝ w roku poprzednim. Jak okre┼Ťla Prezes Zarz─ůdu ENEA: "…dzi─Öki zmianie 'kodu genetycznego' i przyj─Öciu nowej 'konstytucji'…, Grupa sta┼éa si─Ö efektywnym, nowoczesnym, jednolitym organizmem gospodarczym…" Wi─Öcej energii wytworzono zarówno w ┼║ród┼éach konwencjonalnych jak i OZE - sprzeda┼╝ energii z tych kierunków wzros┼éa o 2 311 GWh. Rynek detaliczny to wzrost wolumenu energii sprzedanej do odbiorców ko┼äcowych o 3 123 GWh. Firma odbudowa┼éa i istotnie zwi─Ökszy┼éa portfel sprzeda┼╝y do biznesowych odbiorców ko┼äcowych, dzi─Öki wdro┼╝eniu nowych produktów i reorganizacji obszaru sprzeda┼╝y. Rok 2014 dla GK ENEA to wysoka dynamika zmiany wyników: EBIT wzrós┼é o 281 mln PLN, a zysk netto o blisko 187 mln PLN. Pozytywnie na wyniki grupy wp┼éyn─Ö┼éy g┼éównie: zakup ta┼äszej energii na potrzeby odsprzeda┼╝y oraz obni┼╝ka kosztów, która na poziomie Grupy wynios┼éa 252 mln z┼é. 133 mln PLN to oszcz─Ödno┼Ťci w segmencie wytwarzania i 102 mln PLN w segmencie dystrybucji. W obu tych segmentach wynik EBIT by┼é wi─Ökszy ni┼╝ w roku poprzednim, w wytwarzaniu z bardzo wysok─ů dynamik─ů zmiany (211,3%) i w dystrybucji na poziomie 132,9% Obszarem, który pomimo wzrostu przychodów przyniós┼é spadek wyniku EBIT (o 49%) by┼é obrót.

Pozosta┼ée trzy grupy kapita┼éowe zarejestrowa┼éy spadek przychodów operacyjnych.

W najwi─Ökszej - GK PGE - przychód operacyjny by┼é co prawda o 1 249 mln PLN mniejszy od uzyskanego w roku 2013, ale pot─Ö┼╝ny wynik operacyjny (EBIT = 5 096 mln PLN) o 249 mln PLN przekroczy┼é wielko┼Ť─ç z roku poprzedniego. Zmniejszone przychody ze sprzeda┼╝y to g┼éównie efekt ni┼╝szych przychodów ze sprzeda┼╝y energii elektrycznej (o 3 550 mln PLN), i w mniejszym stopniu ze sprzeda┼╝y: ciep┼éa (o 24 mln PLN), w─Ögla brunatnego (o 19 mln PLN) i przychodów z tytu┼éu RUS (o 14 mln PLN). Ubytków nie zrekompensowa┼éy wi─Öksze (o 1 238 mln PLN) przychody z tytu┼éu rekompensat KDT i ze sprzeda┼╝y ┼Ťwiadectw pochodzenia (o 193 mln PLN). Korzystnie na wynik EBIT wp┼éyn─Ö┼éy natomiast ni┼╝sze koszty, mi─Ödzy innymi ta┼äszy zakup energii do odsprzeda┼╝y, ni┼╝sze koszty op┼éat za emisj─Ö CO2 (o 748 mln PLN) i ni┼╝sze koszty zakupu paliwa produkcyjnego (o 176 mln PLN). Rentowno┼Ť─ç EBIT Grupy PGE wzros┼éa w zestawieniu z rokiem 2013 i by┼éa najwy┼╝sza (17,2%) w┼Ťród siedmiu prezentowanych firm. Dzia┼éalno┼Ť─ç finansowa grupy, przynios┼éa natomiast spadek zysku netto. Koszty finansowe by┼éy wysokie (868 mln PLN) i przekroczy┼éy o 555 mln PLN poziom z roku 2013. Podstawowy wp┼éyw na ich zmian─Ö mia┼éa utrata warto┼Ťci obligacji wyemitowanych przez spó┼ék─Ö Autostrada Wielkopolska S.A. (386 mln PLN) i kolejno wy┼╝szy poziom ró┼╝nic kursowych (o 117 mln PLN).

Mniejsze przychody w GK TAURON PE, w odniesieniu do roku 2013, to g┼éównie efekt ni┼╝szej warto┼Ťci sprzeda┼╝y: energii elektrycznej (z uwagi na mniejszy wolumen i ni┼╝sze ceny) i w s┼éabszym zakresie w─Ögla (równie┼╝ z uwagi na mniejszy wolumen i ni┼╝sze ceny). Najwi─Ökszy spadek przychodów ogó┼éem odnotowano w segmentach: wytwarzanie (o 29,6%), wydobycie (o 14,6%) oraz sprzeda┼╝ (o 15,2%). Spadek przychodów w segmencie wytwarzania cz─Ö┼Ťciowo rekompensowa┼éy przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz wy┼╝sza sprzeda┼╝ na rynku bilansuj─ůcym. Obszarami, w których Grupa odnotowa┼éa wzrost puli przychodów by┼éy mi─Ödzy innymi dystrybucja ( z uwagi na wy┼╝sze taryfy) i odnawialne ┼║ród┼éa energii. Spokojniejsza dynamika zmiany kosztów w grupie, od spadku przychodów, znalaz┼éa odzwierciedlenie w ni┼╝szym (o 5,4% tj. o 104 mln PLN) wyniku EBIT, w zestawieniu z rokiem 2013.

Grupa ENERGA wykaza┼éa równie┼╝ spadek przychodów (o 887 mln PLN). W obszarze sprzeda┼╝y, z uwagi na mniejszy wolumen i ni┼╝sze ceny przychody obni┼╝y┼éy si─Ö o 18%. Wi─Öcej ┼Ťrodków uzyskano natomiast w segmencie wytwarzania (o 16%) i segmencie dystrybucji (o 7%). Wynik Grupy wzrós┼é imponuj─ůco, EBIT o 251 mln PLN (tj. o 21%) i zysk netto o 263 mln PLN (tj. o 35%). Na skal─Ö wzrostu zysku , jak pami─Ötamy, oprócz poprawy efektywno┼Ťci dzia┼éania firmy, zadzia┼éa┼é mi─Ödzy innymi ubieg┼éoroczny odpis z tytu┼éu trwa┼éej utraty warto┼Ťci bloku B w ENERGA Elektrownie Ostro┼é─Öka SA oraz rozwi─ůzanie rezerw na uprawnienia do emisji CO2.

Udzia┼é poszczególnych segmentów w tworzeniu EBIT dla w┼éasnej Grupy nie by┼é równomierny w poszczególnych firmach. W trzech wiod─ůcym segmentem by┼éa dystrybucja, z poziomem taryf podlegaj─ůcym regulacji, który pozwala na pozyskiwanie ┼Ťrodków przeznaczonych na rozwój maj─ůtku sieciowego:
  • W Grupie TAURON segment dystrybucji da┼é blisko 67% wyniku EBIT, drugim w kolejno┼Ťci by┼é segment sprzeda┼╝y (31,8%). Strat─Ö, która obni┼╝a┼éa wynik grupy wykazano natomiast w obszarach: wytwarzania (-189,2 mln PLN) - by┼éa to jednak znaczna poprawa w odniesieniu do roku 2013 (-459 mln PLN), oraz wydobycia -6,8 mln PLN, przy zysku na poziomie 65,8 mln PLN w roku 2013.
  • W GK ENERGA dystrybucja wygenerowa┼éa ponad 58% wyniku EBIT, drugie miejsce zajmowa┼é segment wytwarzania (38,4%);
  • W GK ENEA dystrybucja da┼éa ponad 61% wyniku EBIT, a wytwarzanie oko┼éo 35%.
  • W GK PGE wiod─ůcym segmentem w tworzeniu EBIT by┼é natomiast segment energetyki konwencjonalnej (oko┼éo 65,5%), dzi─Öki posiadanym w portfelu ta┼äszym jednostkom pracuj─ůcym na w─Öglu brunatnym. Drug─ů pozycj─Ö ze znacznie mniejszym udzia┼éem zajmowa┼éa dystrybucja (25,9%). Strat─Ö EBIT odnotowano natomiast w segmencie obrotu detalicznego (-200 mln PLN), przy 403 mln zysku w roku 2013).
W┼Ťród czterech Grup energetycznych notowanych na GPW w 2014 roku najwy┼╝sz─ů rentowno┼Ť─ç EBIT odnotowa┼éa Grupa PGE i kolejno GK ENERGA, GK ENEA, GK TAURON.


Rysunek 1 Wska┼║nik rentowno┼Ťci EBIT
Rysunek 2 Wska┼║nik rentowno┼Ťci obrotu netto
 

Wszystkie Grupy z powodzeniem realizowa┼éy przyj─Öte programy inwestycyjne zarówno w obszarze wytwórczym jak i w dystrybucji, a rok 2014 rozpocz─ů┼é nowe wyzwania inwestycyjne. 31 stycznia 2014 roku PGE GiEK wyda┼éa generalnemu wykonawcy polecenie rozpocz─Öcia prac przy budowie dwóch bloków w El Opole (po 900 MW), a pod koniec 2014 roku rozpocz─Öto budow─Ö jednostek w Turowie (450 MW). Powstaje 5 000 MW nowych mocy, oprócz Opola i Turowa realizowane s─ů projekty: Jaworzno III (843 MW), Kozienice (1 075 MW), P┼éock (596 MW), W┼éoc┼éawek (463 MW), Stalowa Wola (449 MW), Gorzów (138 MW), Zofiówka (75 MW) i Tychy (58 MW), K─Ödzierzyn Ko┼║le (25 MW).

GK PGE, w odniesieniu do roku 2013, bardzo zwi─Ökszy┼éa (o 45,7% tj. o 1 992 mln PLN) poziom nak┼éadów inwestycyjnych – 6 349 mln PLN (zakup rzeczowych aktywów trwa┼éych oraz warto┼Ťci niematerialnych i prawnych). Najwi─Öcej ┼Ťrodków zainwestowano w energetyk─Ö konwencjonaln─ů (4 362 mln PLN). Dystrybucja to wydatki rz─Ödu 1 508 mln PLN, a energetyka odnawialna – 347 mln PLN. Poziom zwi─Ökszonych wydatków wyra┼║nie odzwierciedla wysoki wska┼║nik intensywno┼Ťci inwestowania w Grupie (22,6%). Wydatki poniesione przez GK TAURON PE w roku 2014 to kwota 3 089,6 mln PLN, o 690 mln PLN (tj. o 18,3%) mniejsza ni┼╝ w roku 2013. Zdecydowana wi─Ökszo┼Ť─ç wydatków dotyczy┼éa segmentu dystrybucji – 1 935 mln PLN, i zosta┼éa przeznaczona na budow─Ö nowych przy┼é─ůczy oraz modernizacj─Ö i odtworzenie maj─ůtku sieciowego. Wytwarzanie poch┼éon─Ö┼éo 403,5 mln PLN, ciep┼éo -335,6 mln PLN, i kolejno wydobycie – 188,9 mln PLN i OZE – 116 mln PLN. GK ENEA wyda┼éa 2 749 mln PLN, czyli o 554 mln PLN (tj. o 25%) wi─Öcej ni┼╝ w roku poprzednim. Zdecydowanie najwi─Öcej ┼Ťrodków przeznaczono na wytwarzanie (1 832 mln PLN), w tym 1 096 mln PLN dotyczy┼éo wydatków na nowy blok 11, a 13 mln PLN to wydatki na OZE. Obszar dystrybucji poch┼éon─ů┼é 826 mln PLN i by┼éa to kwota o 74 mln PLN mniejsza ni┼╝ rok wcze┼Ťniej. Wska┼║nik intensywno┼Ťci inwestowania w Grupie ukszta┼étowa┼é si─Ö na bardzo wysokim poziomie (27,3%). Ostatnia z Grup energetycznych - ENERGA zmniejszy┼éa pul─Ö wydatkowanych ┼Ťrodków do poziomu 1 477,5 mln PLN (tj. o 1324 mln PLN). Jednak z ró┼╝nicy tej nale┼╝a┼éoby wy┼é─ůczy─ç kwot─Ö 1 052 mln PLN, tj., która w 2013 roku zosta┼éa przeznaczona na nabycie aktywów wiatrowych od DONG ENERGY i spó┼éki Ciep┼éo Kaliskie (w 2 kw. 2013) oraz aktywów wiatrowych od Iberdrola Renovables (w 3 kw. 2013).

Najwy┼╝szy poziom wska┼║nika intensywno┼Ťci inwestowania obserwujemy w GK Kogeneracja (34,2%), odzwierciedla on poziom wydatków w wysoko┼Ťci 301 mln PLN. Z tego 113, 1 mln PLN poch┼éon─Ö┼éy wydatki na dostosowanie kot┼éów w EC Wroc┼éaw do nowych standardów emisyjnych w zakresie SO2 , i 65,9 mln PLN dostosowanie kot┼éów w EC Wroc┼éaw do nowych standardów emisyjnych w zakresie NOx.Rysunek 3 Nakłady inwestycyjne
Rysunek 4 Wska┼║niki intensywno┼Ťci inwestowania
 

Wszystkie firmy w nowy 2015 rok wesz┼éy ze zgromadzon─ů pul─ů ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych, które w trzech Grupach (PGE, TAURON i ENERGA), by┼éy wy┼╝sze ni┼╝ na pocz─ůtek roku 2014. Pot─Ö┼╝ne ┼Ťrodki wykaza┼éa GK PGE- 6 269 mln PLN, a stanowi┼éy one równowarto┼Ť─ç osiemdziesi─Öciu dni sprzeda┼╝owych. W GK ENERGA suma 2 679 mln PLN stanowi┼éa równowarto┼Ť─ç 91 dni sprzeda┼╝owych1 . Z nieco mniejszym zabezpieczeniem w nowy rok wesz┼éa GK TAURON – odpowiednik 27 dni sprzeda┼╝owych i GK ENEA – 25 dni sprzeda┼╝owych. Realizowane i planowane inwestycyjne grup kapita┼éowych nios─ů konieczno┼Ť─ç ponoszenia kolejnych wydatków, a ┼Ťrodki w┼éasne b─Öd─ů pomoc─ů w ich realizacji. Powszechn─ů form─ů pozyskania finansowania sta┼éa si─Ö emisja obligacji. I tak spó┼éka TAURON PE w dniu 4 listopada 2014 roku wyemitowa┼éa pi─Öcioletnie niezabezpieczone obligacje na kwot─Ö 1,75 mld PLN w ramach Programu Emisji Obligacji o warto┼Ťci do 5 mld PLN (zawartego w lipcu 2013 r.). By┼éa to najwi─Öksza emisja obligacji korporacyjnych w roku 2014 i druga najwi─Öksza w historii krajowego rynku papierów d┼éu┼╝nych. W dniu 22 maja 2014 przez PGE S.A. oraz PGE Sweden AB (spó┼ék─Ö w 100% zale┼╝n─ů od PGE S.A.) zosta┼é ustanowiony Program Emisji Euroobligacji ┼Ürednioterminowych na kwot─Ö 2 mld EUR. W dniu 9 czerwca 2014 roku PGE Sweden AB (publ) wyemitowa┼éa euroobligacje w ┼é─ůcznej kwocie 500 mln EUR i pi─Öcioletnim terminie zapadalno┼Ťci, a w dniu 1 sierpnia 2014 roku wyemitowa┼éa obligacje o warto┼Ťci 138 mln EUR i okresie zapadalno┼Ťci 15 lat.Rysunek 5 ┼Ürodki pieni─Ö┼╝ne zgromadzone na koniec wrze┼Ťnia
Rysunek 6 ┼Ürodki pieni─Ö┼╝ne zgromadzone na koniec wrze┼Ťnia (w dniach sprzeda┼╝y)
 
Przypisy:

1) Dla rozwini─Ötych rynków za sytuacj─Ö zadawalaj─ůc─ů uwa┼╝a si─Ö zwykle stan gotówki stanowi─ůcy równowarto┼Ť─ç przychodów uzyskanych w ci─ůgu 2-3 tygodni sprzeda┼╝y.


Przedstawione informacje, przygotowane w oparciu o raporty spó┼éek gie┼édowych, s─ů niejako zwiastunem obszernego cyklicznego opracowania Agencji Rynku Energii - Sytuacja Techniczno Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego.

Ponownie zapraszamy Pa┼ästwa do zakupu najbli┼╝szego wydania (obejmuj─ůcego okres 2014 roku), które zawiera wiele innych bie┼╝─ůcych informacji o rynku energii elektrycznej, w szczególno┼Ťci o cenach, kosztach, strukturze i poszczególnych segmentach rynku.

Sprzeda┼╝ odbywa si─Ö w siedzibie ARE w godzinach 900 - 1500, tel. 22 444-2058.

Autor: Dorota Zaborska  - G┼éówny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A.


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi─Öbiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj─ůcych ich dzia┼éalno┼Ť─ç.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s┼éu┼╝y do wprowadzania, przesy┼éania, weryfikowania, przegl─ůdania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda┼ä statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů wydawnicz─ů ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie┼╝ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00